Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Nathan

Nathan

Llwyddodd Nathan i wireddu ei syniad busnes delfrydol yn ystod Covid-19.

Colli ei swydd

Yn ystod mis Ionawr 2019 collodd Nathan swydd yr oedd yn ei mwynhau ac wedi bod yn ei gwneud ers 2011.

Er ei fod yn poeni am fod yn ddi-waith a pheidio ag ennill cyflog, rhoddodd hynny hwb i Nathan ddechrau ystyried opsiynau eraill a’r cam nesaf yn ei yrfa.

Meddai Nathan “Mae gennyf feddwl mecanyddol iawn. Pan oeddwn yn blentyn, roeddwn i’n hoff iawn o dynnu teganau’n ddarnau a’u rhoi yn ôl at ei gilydd.  Rwyf wedi ymddiddori mewn beiciau erioed, ac rwy’n mwynhau beicio.

“Dysgais fy hun sut i drwsio beiciau ac roedd pobl yn aml yn gofyn i mi wneud dipyn o waith ar eu beiciau nhw.  Mae darganfod beth yw’r broblem gyda’r beic ac yna ei datrys yn therapiwtig iawn.

“Dechreuais ystyried a allwn wneud bywoliaeth yn trwsio a gwasanaethu beiciau drwy fod yn hunangyflogedig, ond doedd gen i ddim cymhwyster cydnabyddedig na syniad ble i ddechrau."

Cael cymorth gan Cymru’n Gweithio

Cafodd Nathan ei gyfeirio gan ei anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith at wasanaeth Gyrfa CymruCymru’n Gweithio i drafod ei syniadau a’i opsiynau o ran hyfforddiant a chyllid.

Gan fod Nathan yn byw yng Nghwmbrân, aeth i ganolfan Gyrfa Cymru Cwmbrân a dechreuodd weithio gyda’r Cynghorydd Gyrfa, Melanie Parker.

Meddai Melanie “Roedd gan Nathan syniad busnes gwych; roedd yn frwdfrydig a threuliodd lawer o amser yn ymchwilio i gyfleoedd posibl yn y farchnad lafur.  Sylweddolais yn fuan iawn ei fod yn wybodus iawn am y maes ac roeddwn yn hyderus y gallai wireddu ei syniad busnes gyda’r help a’r cymorth cywir."

Daeth Melanie o hyd i gyllid y gallai Nathan fod yn gymwys i’w gael a chan ei fod yn gallu profi y byddai’r grant yn gwella ei ragolygon swyddi, cafodd grant o £1,500.

Ar ddiwedd 2019, dilynodd Nathan gwrs i ennill cymhwyster mecanydd yng Nghaerdydd ac yna dechreuodd baratoi ei fusnes newydd.

Dechrau’r busnes a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Yn ogystal â chymorth gan Cymru’n Gweithio, cafodd Nathan help gyda hunangyflogaeth a chostau dechrau busnes gan Cymunedau am Waith.

Meddai Nathan “Mae’n anodd prosesu’r holl wybodaeth a gewch pan fyddwch yn dechrau busnes. Roedd y cymorth a gefais gan Cymru’n Gweithio a Cymunedau am Waith yn gwneud pethau’n llawer haws ac rwy’n hynod ddiolchgar iddynt.”

Mae Nathan bellach yn rhedeg busnes llwyddiannus iawn o’r enw ‘Shephard’s Bike Maintenance’ ac mae’n trwsio ac yn gwasanaethu beiciau o’i sied yn yr ardd.

Mae cwsmeriaid yn mynd â’u beiciau i’w gartref, ble mae’n dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol a rheolau hylendid llym.  Yna bydd yn cysylltu â nhw pan fydd y beic wedi’i drwsio ac yn barod i’w gasglu.

Meddai Nathan “Mae’r beiciau’n bwysig iawn i bobl, yn arbennig nawr pan nad oes gennym lawer o bethau i’w gwneud a’n bod yn awyddus i gadw’n ffit ac yn heini. Os ydych yn mwynhau eich swydd wnewch chi byth weithio diwrnod tra byddwch fyw."

Nod Nathan yn y pen draw yw cael ei siop ei hun ble y gall werthu a thrwsio beiciau.

Os oes gennych chi, fel Nathan, ddiddordeb mewn dechrau eich busnes eich hun edrychwch ar y camau cyntaf i hunangyflogaeth.


Archwilio

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid ar gael yng Nghymru ar gyfer cyrsiau hyfforddi, colegau a phrifysgolion.

Cymunedau dros Waith

Yn gweithio i gynyddu cyflogadwyedd i unigolion sydd heb fod mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant ac sy’n wynebu rhwystrau cymhleth wrth geisio sicrhau gwaith. 

Dechrau eich busnes eich hun

Gweld manteision ac anfanteision cychwyn busnes a ble i ddod o hyd i gefnogaeth i sefydlu busnes.