Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Charlie

Charlie yn gwisgo hwdi gwyn ac yn gwenu ar y camera.

Bu'n rhaid i Charlie ailsefyll blwyddyn 12 oherwydd ei gyflwr iechyd, ond mae ganddo gynlluniau i astudio ffiseg yn y brifysgol.

Ar ôl i Charlie, sy'n 19 ac yn dod o Lanelwy, adael yr ysgol ar ôl ei arholiadau Safon Uwch, mae'n bwriadu mynd i Brifysgol Caer i astudio Ffiseg.

O oedran ifanc, roedd gan Charlie ddiddordeb mawr mewn sut roedd pethau'n gweithio.

Meddai Charlie: “Mae gen i Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD). Yn aml, gall hyn ei gwneud hi'n anodd cymdeithasu â phobl eraill.

“Er gwaethaf hyn, rwyf hefyd wedi cael fy mendithio â ffordd ymarferol a rhesymegol iawn o feddwl.

“Hyd yn oed fel plentyn, roedd gen i obsesiwn â sut roedd pethau’n gweithio a’r fecaneg y tu ôl i hynny. Mae fy angerdd tuag at ffiseg felly wedi bod yn datblygu ers amser maith!

“Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at fynd i’r brifysgol er mwyn i mi allu ymgolli mewn pwnc rwy’n teimlo'n frwdfrydig iawn amdano, parhau i ddatblygu fy hyder mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a chwrdd â phobl o’r un anian ar fy nghwrs.”

Goresgyn rhwystrau

Aeth Charlie hefyd ymlaen i egluro: “Rwy’n dioddef o Neffropathi Imiwnoglobwlin A (IgAN). Clefyd prin ar yr arennau yw hwn sy'n golygu fy mod i, yn anffodus, wedi gorfod colli llawer o ysgol dros y blynyddoedd.

“Gall pwl drwg olygu y byddaf yn fy ngwely am rai wythnosau.

“Cefais bwl arbennig o wael ym mlwyddyn 12, ac arweiniodd hyn at y penderfyniad i ailsefyll y flwyddyn yn y pen draw.

“Yn bendant dyma’r penderfyniad gorau y gallwn i fod wedi’i wneud. Os rhywbeth, rhoddodd ailsefyll blwyddyn 12 fwy o gymhelliant i mi nag erioed i wneud yn dda.

“Fy nghyngor i eraill sydd hefyd angen ail-wneud blwyddyn o ysgol yw nad dyna ddiwedd y byd. Gallwch chithau hefyd ddod drwyddi.”

Pennod newydd

“Oherwydd rhai o fy heriau iechyd, doeddwn i ddim yn siŵr a oedd prifysgol yn opsiwn realistig i mi. Yn ffodus, penderfynais estyn allan at fy nghynghorydd gyrfa Cymru’n Gweithio, Rowena Poyntz-Wright, i gael cymorth gyrfaoedd.

“Roedd hi’n wych ac fe wnaeth i mi gredu ynof fi fy hun y gallwn i fynd i’r brifysgol. Lluniodd becyn cymorth personol wedi'i deilwra'n arbennig i mi hefyd.

“Treuliodd Rowena amser yn dod i ddeall fy anghenion. Daeth o hyd i’r cyfle i mi astudio ffiseg yng Nghaer, sy’n cynnig trefniadau astudio hyblyg a llawer o gymorth i bobl ag anableddau.

“Yna rhoddodd lwybr clir i mi gyrraedd yno a helpodd fi gyda phopeth drwy gydol y broses ymgeisio. Alla'i ddim diolch ddigon iddi.”

Yn y cyfnod cyn y diwrnod canlyniadau, ychwanegodd Charlie:

“Mae’n bwysig cadw meddwl agored ar ddiwrnod canlyniadau.

“Cofiwch nad yw eich canlyniadau yn diffinio beth ydych chi na phwy ydych chi. Dim ond un rhan o daith hir ydyw.

“Os oes angen cymorth arnoch i gynllunio’ch dyfodol hefyd, cysylltwch â Cymru’n Gweithio gan fod digon o adnoddau cymorth gyrfaoedd ar gael i bobl ifanc.”


Archwilio

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Maddox

Mae Maddox yn gobeithio dilyn ei freuddwyd Formula One ers iddo fod yn blentyn.

Stori Cerys

Tyfu i fyny gydag 11 o frodyr a chwiorydd yn ysbrydoli Cerys i fod yn fydwraig.

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.