Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Straeon go iawn

Gweld sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.

Cysylltwch â ni i newid eich stori, neu cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen mwy.

Stori Roxie

Gwnaeth cynghorydd gyrfa helpu Roxie i archwilio’r dewisiadau amgen i goleg ar ôl TGAU.

Stori Amelia

Ysbrydolodd cyngor gyrfa Amelia i ddechrau ei thaith prentisiaeth.

Stori Cian

Angerdd Cian am waith coed yn arwain at brentisiaeth

Stori Charlie

Charlie yn profi y gall ailsefyll blwyddyn fod yn fendith gudd.

Stori Nia F

Ffair gyrfaoedd Cymru'n Gweithio yn helpu Nia, sy'n 16 oed ac yn dod o Abertyleri, i gynllunio ei dyfodol ar ôl TGAU.

Stori Maddox

Mae Maddox yn gobeithio dilyn ei freuddwyd Formula One ers iddo fod yn blentyn.

Stori Cerys

Tyfu i fyny gydag 11 o frodyr a chwiorydd yn ysbrydoli Cerys i fod yn fydwraig.

Stori Imogen

Imogen: Astudio yn y chweched dosbarth a chynllunio ar gyfer y brifysgol...

Stori Ceri

Mae Ceri Vaughan Jones yn mynd i’r brifysgol ar ôl cymryd blwyddyn allan i weithio.

Stori Begw

Begw Rowlands: Mae blwyddyn allan wedi fy helpu i gynllunio fy nyfodol...

Stori Scott

Scott Gilmour: Ar y trywydd iawn i gael gradd yn y gyfraith...

Stori Poppy

Arhosodd Poppy, sy’n 17 oed, ymlaen yn y chweched dosbarth i barhau a’i hastudiaethau ac mae’n gobeithio astudio dramor yn yr Unol Daleithiau y flwyddyn nesaf i ddechrau ar yrfa ryngwladol.

Stori Alex

Cafodd y pandemig effaith fawr ar fy uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol...

Stori Nia

Dywed Nia-Faith Williams mai gwaith caled a lleoliad gwaith oedd i ddiolch am ei helpu i feithrin gyrfa gwerth chweil.

Stori Laura

Gadawodd Laura Green yr ysgol ar ôl ei TGAU a dechreuodd ei phrentisiaeth ddwy flynedd wedi hynny...

Stori Dominic

Yn 16 oed, roedd Dominic yn brentis gwaith saer ac erbyn troi’n 21 oed roedd wedi dechrau ei fusnes ei hun. Dyma hanes Dominic…

Stori Ally

Mae Cyfrif Dysgu Personol Ally wedi rhoi hwb i’w busnes.

Stori David D

Cofrestrodd David ar gwrs rhwydweithio technegol i hyfforddi mewn sector allweddol â blaenoriaeth.

Stori Helen

Dechreuodd Helen ei gyrfa newydd ar ôl treulio dwy flynedd yn gofalu’n llawn amser am ei nain.

Stori Jayne

Mae Jayne bron â dyblu ei chyflog ers iddi astudio ar gwrs Cyfrif Dysgu Personol.

Stori Shane a Corrina

Mae cwpl o Gasnewydd yn awyddus i ail-greu eu gyrfaoedd drwy gyfrwng dwy raglen gefnogaeth wahanol.

Stori Nina

Mae Nina’n mynd y tu hwnt er mwyn cael ei swydd ddelfrydol.

Stori Ethan

Mae Ethan yn mwynhau’r profiad ymarferol mae Twf Swyddi Cymru+ yn ei gynnig.

Stori Angel

Mae Angel yn creu dyfodol gwell iddyn nhw eu hunain.

Stori Kavan

Mae Kavan yn troi ei frwdfrydedd oes yn yrfa.

Stori Martin

Martin yn profi y gallwch ddysgu sgiliau newydd beth bynnag eich oedran.

Stori Frances

Gwnaeth cadw ei sgiliau yn gyfredol helpu Frances i symud i yrfa newydd.

Stori Sue

Mae Sue yn ffynnu ar ôl newid gyrfa.

Stori Safyan

Dywed Safyan, sydd yn Brentis Creadigol, taw ei brentisiaeth yn ITV yw profiad gorau ei fywyd...

Stori Ellie

Mae prentisiaeth mewn gofal plant yn helpu Ellie i ddilyn gyrfa ei breuddwydion...

Stori Ben

Mae Ben wedi adennill ei hyder trwy ddechrau prentisiaeth...

Stori Sally

Mae Sally, enillydd gwobr Prentis y flwyddyn 2018, wedi ennill HNC a gyrfa yn Tata Steel...

Stori Daren

Mae Daren, y rheolwr, wedi bod yn llwyddiannus iawn drwy gwblhau prentisiaeth...

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Stori Sara F

Sylweddolodd Sara y gallai oresgyn gorbryder a helpu eraill i wneud yr un peth.

Stori Kit

Darganfyddodd Kit nad yw hi byth yn rhy hwyr i droi eich diddordeb yn yrfa.

Stori Jacob

Mae Jacob ar y trywydd iawn i ddilyn ei yrfa ddelfrydol.

Stori Cameron

Darganfu Cameron fod ffordd wahanol o ddysgu ar gael iddo, ac ar ôl gwthio ei hun y tu hwnt i’r hyn roedd ef yn arfer ei wneud, mae’n edrych ymlaen yn awr at ei ddyfodol.

Stori Zoe

Mae Zoe yn profi ei bod yn bosibl dilyn llwybrau gyrfa drwy droeon bywyd.

Stori Christopher

Agorwyd drysau newydd i Christopher pan gafodd gyllid.

Stori Aqsa

Fe wnaeth cwrs cyfrifiadureg agor drysau i Aqsa....

Stori John S

Helpodd cwrs Prifysgol Agored John....

Stori Catrin

Newidiodd cwrs Mynediad i Addysg Uwch stori Catrin....

Stori Emily

Mae dysgu parhaus yn helpu i wella hyder Emily....

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…

Stori Matthew

Sicrhaodd hyfforddeiaeth a chymwysterau swydd llawn amser  i Matt ...

Stori Rose

Dechreuodd cyrsiau oedolion daith dysgu Rose ...

Stori Karen

Roedd Karen yn wynebu croesffordd pan gafodd ei diswyddo. Fe wnaeth y cyllid a’r cyngor a gafodd gan Cymru’n Gweithio ei helpu i sicrhau ei rôl newydd.

Stori Ben P

Colli swydd yn ddechrau pennod newydd i Ben.

Stori Angharad

Wnaiff Angharad ddim gadael i ddiswyddiad amharu ar ei dyheadau gyrfa.

Stori Paula

Mae Paula yn brawf nad yw oedran yn rhwystr rhag dysgu sgiliau newydd er mwyn gwella rhagolygon swydd.

Stori Cheryl

Cyngor wedi diswyddiad yn helpu Cheryl i fynd yn ôl i weithio.

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 

Stori Brian

Mae cyn-gynhyrchydd ffenestri a drysau a ddiswyddwyd oherwydd anaf straen ailadroddus wedi sicrhau ei swydd ddelfrydol ar ôl cael cymorth gyrfa gan Lywodraeth Cymru a chyllid tuag at gymhwyster newydd.

Stori Luke

Mae dyn 24 oed o Gwmfelinfach wedi dweud mai'r cyllid a’r cymorth cyflogaeth gan Lywodraeth Cymru a wnaeth ei helpu i gymryd y camau cyntaf i'w yrfa ddelfrydol, ar ôl iddo golli ei swydd ychydig cyn genedigaeth ei blentyn cyntaf.

Stori Euron

Euron yn profi y gallwch wastad anelu at eich swydd ddelfrydol.

Stori Phoebe

Troi ei chariad at bobi yn yrfa.

Stori Kirtis

Daeth Kirtis o hyd i lwybr gyrfa newydd a nawr mae ei fryd ar gael ei droed ar yr ysgol eiddo.

Stori David R

Darganfu David ei bod hi’n bosibl i gydbwyso gwaith bywyd.

Stori Erin J

Mae Erin yn barod am ddyfodol ym maes y celfyddydau cynhyrchu.

Stori Huw

Newidiodd lleoliad 6 mis drwy gynlluniau gyrfa hirdymor Huw.

Stori Carl

Fe wnaeth cymorth gyda cheisiadau am swyddi a chyfweliadau helpu Carl i ddilyn ei yrfa ddelfrydol.

Stori Dominic H

Cyllid mynediad a chefnogaeth gyrfaoedd yn helpu Dominic i gael swydd yn ystod Covid-19.

Stori Mike

Cymorth CV yn sicrhau swydd i Mike fel gweithiwr allweddol.

Stori Heather

Cymorth gyrfaoedd drwy gyfweliad fideo yn helpu Heather i gynllunio ar gyfer dychwelyd i Gymru.

Stori Beverley

Fe wnaeth cyfarwyddyd gyrfaoedd helpu Beverley i symud ymlaen ar ôl ymddeol.

Stori John

John yn profi bod modd i chi ddychwelyd i’r gwaith waeth beth fo’ch oedran.

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Stori Dan

Dechreuodd Dan wneud crefftau ymladd pan oedd yn chwech oed, a bellach mae ganddo nifer o deitlau byd ac mae’n rhedeg ei frand cicfocsio llwyddiannus ei hun.

Stori Dilly

Mae cael cymorth i ddechrau ei busnes ei hun wedi helpu Dilly i ddilyn gyrfa yn y maes harddwch.

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…