Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Datganiad Hygyrchedd

Caiff gwefan Cymru’n Gweithio ei rheoli gan Gyrfa Cymru a’i chomisiynu gan Lywodraeth Cymru. Rydyn ni eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon.

Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu: 

 • Llywio rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • Chwyddo’r testun dros 200% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • Gwrando ar ran fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd i’w ddeall â phosibl.

Mae cyngor ar AbilityNet ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd. 

Pa mor hygyrch yw gwefan Cymru’n Gweithio 

Rydyn ni’n gwybod nad yw rhai rhannau o wefan Cymru’n Gweithio yn hollol hygyrch:

 • Efallai nad yw pob PDF yn hollol hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • Mae rhai o’n fideos nad ydynt yn hollol hygyrch
 • Ni ellir llywio ein sgwrsio byw gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd

Beth i’w wneud os na allwch chi gyrchu rhannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille cysylltwch â ni:

Byddwn ni’n ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydyn ni eisiau parhau i wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod ar draws problem nad yw ar y dudalen hon, cysylltwch â:

Rheolwr Cynnwys y We, e-bost: gwybodaeth@gyrfacymru.llyw.cymru

Gweithdrefn gorfodi

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i’ch ymholiad neu gais ac eisiau gwneud cwyn amdanon ni, mae nifer o ffyrdd o wneud hynny:

 • Ffôn: 0800 0284844
 • E-bost: post@gyrfacymru.llyw.cymru
 • Livechat
 • Post: Rheolwr Cynnwys y We, Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd, 53 Stryd Siarl, Caerdydd, CF10 2GD

 Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifoldeb am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018. Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i’ch cwyn cysylltwch â’r Gwasanaeth Cefnogi a Chynghori ar Gydraddoldeb (EASS).

Ymweld â ni'n bersonol

Mae dolenni sain mewn Canolfannau Gyrfa, neu os wnewch chi gysylltu â ni cyn galw draw, gallwn ni drefnu dehonglydd Iaith Arwyddo Prydain (BSL). Mae ein staff hefyd yn gweithio o nifer o leoliadau allgymorth. Mae cyfleusterau’r lleoliadau hyn yn amrywio ac efallai na fydd dolenni sain yno.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd gwefannau Gyrfa Cymru 

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefannau’n hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â fersiwn AA 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We, oherwydd y diffygion cydymffurfio a restrir isod. 

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys isod yn hygyrch oherwydd y rhesymau canlynol:

Fideos - Sain Ddisgrifio (Wedi ei ragrecordio)

Nid yw pob fideo sydd ei angen yn cynnwys sain ddisgrifio neu drawsgrifiad. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.2.5 (Sain Ddisgrifio (wedi ei ragrecordio)). Rydyn ni wrthi’n ceisio sicrhau bod pob fideo yn cwrdd â gofynion hygyrchedd erbyn mis Medi 2020.

Livechat

Rhaglen gan drydydd parti yw’r Livechat presennol ac nid yw’n hygyrch o fysellfwrdd yn unig. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 (Bysellfwrdd). Mae ymchwil yn cael ei wneud gan Gyrfa Cymru i chwilio am nodwedd gwesgwrsio newydd a’i rhoi ar waith yn 2020.

Map rhyngweithiol

Ar ein tudalen Cysylltu â Ni mae map rhyngweithiol (Google) sy’n eich helpu i ddod o hyd i’n canolfannau a lleoliadau allgymorth. Nid yw hygyrchedd y map allgymorth wedi cael ei brofi’n ffurfiol. Fodd bynnag, rydyn ni’n ymwybodol y gallai fod yn anodd i raglen darllen sgrin ei ddefnyddio, ac felly efallai nad yw’n cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd. Rydyn ni wrthi’n ceisio darparu ffordd amgen o ddod o hyd i ganolfannau a lleoliadau allgymorth a bydd hyn yn ei le erbyn mis Medi 2020.

Sut profon ni’r wefan hon

Nid yw cymrungweithio.llyw.cymru wedi cael profion hygyrchedd penodol eto. Gwnaed profion hygyrchedd ar gyrfacymru.llyw.cymru ym Mehefin 2019.  Am y rheswm hwn, rydyn ni’n ymwybodol o’r meysydd ble mae cymrungweithio.llyw.cymru yn cydymffurfio a ddim yn cydymffurfio.

Cynhaliwyd ein prawf ar gyrfacymru.llyw.cymru gan y Shaw Trust.

Profon ni:

 • Ein platfform gwefan ar gyrfacymru.llyw.cymru 
 • Ein rhaglen darganfod Cymorth sy’n cael ei lletya ar gyrfacymru.llyw.cymru

Nid oedd cymrungweithio.llyw.cymru yn fyw pan gomisiynwyd yr asesiad hygyrchedd gan Gyrfa Cymru. Mae holl nodweddion gwefan Cymru’n Gweithio yr un peth â rhai gwefan Gyrfa Cymru felly nid oes angen profi’r ddwy ar wahân. 

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydyn ni’n gweithio gyda datblygwyr i sicrhau cydymffurfiaeth lwyr â safonau AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Fersiwn 2.1 erbyn mis Medi 2020.

Rydyn ni hefyd yn chwilio am opsiynau eraill neu atebion i’n gwasanaeth Livechat fel ei fod yn hygyrch i ddefnyddiwr bysellfwrdd.

Rydyn ni’n cynnwys canllawiau newydd ar gyfer PDFau a fideos er mwyn sicrhau y bydd fideos, PDFau a dogfennau eraill yn cydymffurfio’n llwyr yn y dyfodol â safonau AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Fersiwn 2.1.

Paratowyd y datganiad hwn ar 06/02/2020.