Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd yma’n ymwneud â cymrungweithio.llyw.cymru.

Mae gwefan Cymru’n Gweithio’n cael ei reoli gan Gyrfa Cymru. Rydyn ni eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

  • Llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • Chwyddo’r testun hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
  • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin
  • Llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • Newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau

Er mwyn sicrhau bod hyn yn bosibl, rydyn ni’n ymgysylltu â chwmnïau hygyrchedd allanol i sicrhau bod y gofynion sylfaenol uchod yn cael eu bodloni.

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd â phosibl i'w ddeall.

Mae cyngor ar AbilityNet (Saesneg yn unig) ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan

Gwyddom nad yw'r cyferbyniad lliw ar y wefan yn gwbl hygyrch. Nid yw'r cyferbyniad lliw yn ddigon clir wrth hofran dros eiriau sydd â chefndir llwyd a geiriad glas neu wyn.

Mae Gyrfa Cymru yn defnyddio rhaglen trydydd parti o'r enw Livechat ar gyfer gwasanaethau gwe-sgwrs ar-lein. Mae sgwrsio byw yn cydymffurfio â safon WCAG 2.1 AA. Ewch i Livechat (Saesneg yn unig) am fwy o wybodaeth.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ni drwy:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os na allwch ddefnyddio sgwrsio byw, ffoniwch ni ar 0800 028 4844 neu anfonwch ebost atom yn post@gyrfacymru.llyw.cymru.

Ymweld â ni yn bersonol

Mae gan Ganolfannau Gyrfa ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn i chi alw draw, gallwn ni drefnu dehonglydd Iaith Arwyddo Prydain (BSL). Mae ein staff hefyd yn gweithio o amrywiaeth o leoliadau allgymorth. Bydd cyfleusterau'r lleoliadau hyn yn amrywio ac efallai na fydd dolenni sain yno.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd y wefan hon

Rydyn ni eisiau parhau i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon, cysylltwch â:

Rheolwr Cynnwys y We, e-bost: gwybodaeth@gyrfacymru.llyw.cymru

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni ar gyfer Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018. Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (Saesneg yn unig).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefannau yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1(Saesneg yn unig).

Mae Gyrfa Cymru yn bwriadu cynnal asesiad safle o wefan Gyrfa Cymru (a fydd yn cynnwys samplu o wefan Cymru’n Gweithio) yn 2024.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

Ddim yn cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Cyferbyniad lliw

Wrth hofran dros eiriau sydd â chefndir llwyd a geiriad glas neu wyn, nid yw'r cyferbyniad lliw rhwng y testun a'r cefndir yn ddigonol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant cyferbyniad lliw WCAG Lefel AA 1.4.3.

Rydym yn gweithio gyda datblygwyr i drwsio'r problemau cyferbyniad lliw ar draws y wefan.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Fideo byw

Mae ffrydiau fideo byw wedi'u heithrio rhag cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd (Saesneg yn unig). Byddwn yn adolygu'r hyn sy'n bosibl ar gyfer pob llif byw ar sail y dechnoleg / meddalwedd a ddefnyddir.

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydyn ni’n gweithio gyda datblygwyr i sicrhau ein bod yn cydymffurfio'n llawn â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (Saesneg yn unig).

Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau hygyrchedd allanol i gael asesiad safle llawn ac yn gweithio gyda nhw ar sail ymgynghorol dros ddatblygiadau yn y dyfodol.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 10 Chwefror 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 16 Hydref 2023.

Nid yw cymrungweithio.llyw.cymru wedi cael profion hygyrchedd penodol. Cynhaliwyd profion hygyrchedd ar Gyrfacymru.llyw.cymru sydd â’r un swyddogaethau ym mis Rhagfyr 2020 / Ionawr 2021, a phrawf rhannol ym mis Hydref 2022.  Am y rheswm hwn, rydym yn ymwybodol o'r meysydd lle mae cymrungweithio.llyw.cymru yn cydymffurfio a lle nad yw'n cydymffurfio.

Cynhaliwyd y prawf 2020/2021 ar gyrfacymru.llyw.cymru gan Shaw Trust Accessibility Services. Fe wnaethon ni brofi platfform ein gwefan ar gyrfacymru.llyw.cymru. Cynhaliwyd prawf 2022 gan Little Forest a Zoonou ac roedd yn ymdrin â rhaglenni penodol a rhai elfennau ar draws y safle.

Mae Gyrfa Cymru yn bwriadu cynnal asesiad safle llawn yn 2024. Bydd y datganiad hygyrchedd hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn yr asesiad.

Defnyddiwyd y dull hwn i benderfynu ar sampl o dudalennau i’w profi: