Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd yma’n ymwneud â cymrungweithio.llyw.cymru.

Mae gwefan Cymru’n Gweithio’n cael ei reoli gan Gyrfa Cymru. Rydyn ni eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

  • Llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • Chwyddo’r testun hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
  • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin
  • Llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • Newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau

Er mwyn sicrhau bod hyn yn bosibl, rydyn ni’n ymgysylltu ag Shaw Trust Accessibility Services i sicrhau bod y gofynion sylfaenol uchod yn cael eu bodloni.

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd â phosibl i'w ddeall.

Mae cyngor ar AbilityNet (Saesneg yn unig) ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan

Nid yw rhai rhannau o wefan Cymru’n Gweithio yn gwbl hygyrch. Er enghraifft:

  • Nid yw PDFs hŷn yn hollol hygyrch i feddalwedd darllen sgrin. Efallai nad oes ganddyn nhw deitlau disgrifiadol
  • Nid oes gan rai o’n fideos hŷn gapsiynau, disgrifiadau sain neu drawsgrifiadau
  • Does dim modd llywio ein sgwrsio byw gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille cysylltwch â ni:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os na allwch ddefnyddio sgwrsio byw, ffoniwch ni ar 0800 028 4844 neu anfonwch ebost atom yn post@gyrfacymru.llyw.cymru.

Ymweld â ni yn bersonol

Mae gan Ganolfannau Gyrfa ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn i chi alw draw, gallwn ni drefnu dehonglydd Iaith Arwyddo Prydain (BSL). Mae ein staff hefyd yn gweithio o amrywiaeth o leoliadau allgymorth. Bydd cyfleusterau'r lleoliadau hyn yn amrywio ac efallai na fydd dolenni sain yno.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd y wefan hon

Rydyn ni eisiau parhau i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon, cysylltwch â:

Rheolwr Cynnwys y We, e-bost: gwybodaeth@gyrfacymru.llyw.cymru

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni ar gyfer Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018. Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (Saesneg yn unig).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefannau yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1(Saesneg yn unig).

Lluniwyd y rhestr ganlynol o asesiad a gynhaliwyd yn 2020 o wefan Gyrfa Cymru. Mae gwefan Cymru'n Gweithio wedi'i hadeiladu yn yr un modd â gwefan Gyrfa Cymru ac felly byddai disgwyl i unrhyw ddiffyg cydymffurfio fod yr un fath ar draws y ddau safle.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gydag Shaw Trust Accessibility Services i asesu a ydyn ni’n cydymffurfio o ran hygyrchedd ar hyn o bryd. Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru yn dilyn yr asesiad.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Fideos (Wedi’u recordio ymlaen llaw)

Nid yw pob fideo sydd ei angen ar hyn o bryd yn cynnwys capsiynau, disgrifiadau sain neu drawsgrifiad. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1. Dylai pob fideo newydd a gaiff ei lanwytho i'n gwefannau o 23 Medi 2020 fodloni'r gofynion hyn.

Nid yw botymau chwarae fideo yn cynnwys labelu disgrifiadol. Mae hyn yn golygu methiant o ran meini prawf llwyddiant WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.5, 3.3.2 a 4.1.2. Mae fideos wedi'u mewnosod gan ddefnyddio darparwyr trydydd parti. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros labelu disgrifiadol ar fotymau chwarae fideo o wefannau trydydd parti ac ni allant gymryd cyfrifoldeb am y diffyg labelu disgrifiadol.

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n PDFs hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd. Er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro i fod yn hygyrch i raglen darllen sgrin. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (Enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n PDFs yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Rydyn ni’n bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Os oes angen i chi gyrchu gwybodaeth yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni a gofynnwch am fformat gwahanol.

Sgwrsio byw

Mae'r Sgwrsio Byw bresennol yn rhaglen 3ydd parti ac nid yw'n hygyrch drwy fysellfwrdd yn unig. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1 (Bysellfwrdd).

Baich anghyfartal

Sgwrsio byw

Mae Sgwrsio byw yn ddull hanfodol o gyfathrebu i gwsmeriaid Gyrfa Cymru. Yn anffodus, nid yw ein cyfleuster sgwrsio ar-lein, sy'n ategyn trydydd parti, yn hygyrch drwy fysellfwrdd yn unig. Gan ei fod yn un math o gyfathrebu y mae cwsmeriaid yn dibynnu arno i gysylltu â Gyrfa Cymru, nid yw'n ymarferol ei dynnu oddi ar-lein. Mae disgwyl i sgwrsio byw gael ei ddisodli yn 2021.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n PDFs hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd. Er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro i fod yn hygyrch i raglen darllen sgrin. Nid yw hyn yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (Enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n PDFs yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Rydyn ni’n bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Os oes angen i chi gyrchu gwybodaeth yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni a gofynnwch am fformat gwahanol.

Fideos (Wedi’u recordio ymlaen llaw)

Efallai na fydd fideos a lanlwythwyd cyn 23 Medi 2020 yn bodloni meini prawf llwyddiant WCAG 2.1. Dylai pob fideo newydd a gaiff ei lanwytho i'n gwefannau o 23 Medi 2020 fodloni'r gofynion hyn.

Nid yw botymau chwarae fideo yn cynnwys labelu disgrifiadol. Mae hyn yn golygu methiant o ran meini prawf llwyddiant WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.5, 3.3.2 a 4.1.2. Mae fideos wedi'u mewnosod gan ddefnyddio darparwyr trydydd parti. Nid oes gan Gyrfa Cymru unrhyw reolaeth dros labelu disgrifiadol ar fotymau chwarae fideo o wefannau trydydd parti ac ni allant gymryd cyfrifoldeb am y diffyg labelu disgrifiadol.

Fideo byw

Mae ffrydiau fideo byw wedi'u heithrio rhag cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd (Saesneg yn unig). Byddwn yn adolygu'r hyn sy'n bosibl ar gyfer pob llif byw ar sail y dechnoleg / meddalwedd a ddefnyddir.

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydyn ni’n gweithio gyda datblygwyr i sicrhau ein bod yn cydymffurfio'n llawn â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (Saesneg yn unig).

Rydyn ni’n cynnwys canllawiau newydd ar gyfer PDFs a fideos i sicrhau y bydd fideos, PDFs a dogfennau eraill yn y dyfodol yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1 (Saesneg yn unig).

Rydyn ni’n gweithio gydag Shaw Trust Accessibility Services i gael asesiad safle llawn ac yn gweithio gyda nhw ar sail ymgynghorol dros ddatblygiadau yn y dyfodol.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 10 Chwefror 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 20 Gorffennaf 2021.

Nid yw cymrungweithio.llyw.cymru wedi cael profion hygyrchedd penodol. Cafodd gyrfacymru.llyw.cymru sydd â'r un swyddogaeth brofion hygyrchedd ym mis Rhagfyr 2020 / Ionawr 2021.  Am y rheswm hwn, rydym yn ymwybodol o'r meysydd lle mae cymrungweithio.llyw.cymru yn cydymffurfio a lle nad yw'n cydymffurfio.

Cynhaliwyd y prawf ar gyrfacymru.llyw.cymru gan Shaw Trust Accessibility Services. Fe wnaethon ni brofi platfform ein gwefan ar gyrfacymru.llyw.cymru.

Bydd Shaw Trust Accessibility Services yn ail brofi archwiliad hygyrchedd 2020-21 ar careerswales.gov.wales ym mis Awst 2021. Bydd yr ailbrofi hwn yn cwmpasu'r un dull o samplu a ddefnyddiwyd yn archwiliad hygyrchedd 2020-2021.

Defnyddiwyd y dull hwn gennym i benderfynu ar sampl o dudalennau i ofyn i Shaw Trust Accessibility Services brofi: