Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Martin

Martin

Martin yn profi y gallwch ddysgu sgiliau newydd beth bynnag eich oedran.

Dod yn ddi-waith

Cafodd Martin yrfa lwyddiannus o dros 30 mlynedd mewn peirianneg drydanol, ond mae'r diwydiant hwnnw wedi bod yn crebachu'n raddol dros y blynyddoedd oherwydd cyfuniad o ffactorau. Ym mis Gorffennaf 2018, daeth Martin yn ddi-waith am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Symudodd Martin, sy'n byw yn Ne Cymru, draw o Iwerddon pan oedd yn 21 ar ôl iddo gwblhau gradd mewn peirianneg drydanol.

Dywed Martin, “Er ei fod dros 30 mlynedd yn ôl, rwy'n dal i gofio mod i wedi dod o hyd i swydd ym maes peirianneg yn hawdd. Cefais fy swydd gyntaf mewn peirianneg dylunio; roedd honno'n rôl dechnegol a dyna yw fy angerdd go iawn. Yn ystod fy ngyrfa, dechreuais symud i ffwrdd o'r ochr dechnegol a symud mwy tuag at werthu, ac o edrych yn ôl, nid dyna oedd fy maes arbenigedd a nid dyna beth oeddwn yn ei fwynhau.

“Roedd chwilio am swydd 30 mlynedd yn ddiweddarach yn hollol wahanol. Roeddwn wedi bod yn chwilio am flwyddyn heb lawer o lwyddiant a dim ond ychydig o gyfweliadau roeddwn wedi'u cael. Roeddwn yn mynd yn fwyfwy digalon, ac erbyn cyrraedd y cam cyfweld, roeddwn yn teimlo nad oedd gennyf lawer i’w ddweud ac felly nid oeddwn yn gallu hyrwyddo fy hun yn effeithiol.”

Cael help

Cofrestrodd Martin yn y Ganolfan Byd Gwaith a chynghorwyd ef i gysylltu â Gyrfa Cymru. Trefnodd apwyntiad yng nghanolfan Gyrfa Cymru yn y Barri ac fe wnaeth gyfarfod â chynghorydd gyrfa o'r enw Siân sy’n gweithio fel rhan o wasanaeth Cymru’n Gweithio.

Dywed Siân, “Cwrddais â Martin yn gynnar yn 2019 ac roedd yn ymddangos ei fod wedi colli rhywfaint o’i arbenigedd technegol mewn peirianneg ac roedd yn amlwg ei fod hefyd wedi colli llawer o hyder.

“Roedd dau beth roeddwn i eisiau i Martin ofyn iddo’i hun, sef yn gyntaf: Beth oedd ganddo ddiddordeb ynddo? ac yn ail: Beth oedd e'n ei wneud yn dda? Yna fe ddechreuon ni edrych ar ba ddiwydiannau oedd yn ffynnu ac yn tyfu a sut y galla'r tri ffactor allweddol hyn weithio gyda'i gilydd.”

Daeth Siân a Martin i'r casgliad bod Seiberddiogelwch yn llwybr da i Martin ei ddilyn. Roedd yn cyfuno ei angerdd am dechnoleg gyda sector a oedd yn cynnig nifer o gyfleoedd cyflogaeth.

Dechrau newydd

Dechreuodd Martin ymchwilio i'r posibilrwydd o fynd yn ôl i addysg i ddysgu mwy am seiberddiogelwch. Gyda chymorth grant a benthyciad myfyriwr, dechreuodd Martin ar radd meistr amser llawn mewn seiberddiogelwch ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi 2019, yn 55 oed.

Daeth y cwrs blwyddyn i ben ym mis Tachwedd 2020 ac, wrth siarad am y profiad yn ei gyfanrwydd, dywed Martin, “Mae’r cwrs wedi dysgu cymaint i mi. Gorffennais gyda gradd anrhydedd, felly yn profi i mi fy hun bod fy ymennydd yn dal i weithio, a mod i dal yn gallu dysgu pethau newydd yn fy 50au! Mae dal gen i’r un galluoedd â rhywun 21 oed. Mae wedi bod yn brofiad mor wych, ac rydw i nawr yn fwy cadarnhaol a hyderus ac mae gen i fy sbarc yn ôl.”

Ym mis Mawrth 2021, ychydig yn llai na thair blynedd ers dod yn ddi-waith, llwyddodd Martin i gael ei swydd gyntaf ym maes seiberddiogelwch, ac mae eisoes wedi mwynhau amrywiaeth o rolau gyda gwahanol gwmnïau i ddatblygu ei wybodaeth a'i brofiad o fewn y diwydiant.

Wrth siarad am ei brofiad o weithio ym maes seiberddiogelwch, dywed Martin, “Mae yna bryder gwirioneddol am gyflwr y byd, ac os gallaf wneud fy rhan fach i wneud y byd yn lle mwy diogel, yna rwy'n teimlo fy mod yn gwneud rhywbeth i helpu.”

Wrth fyfyrio ar ei daith ers dod yn ddi-waith yn 2018, dywed Martin, “Galla i weld nawr roeddwn yn ynysu fy hun fwyfwy yn gymdeithasol, am resymau ariannol ac oherwydd nad oedd gen i’r rhyngweithiad cymdeithasol yn y gwaith. O safbwynt cymdeithasol, mae fy ngyrfa newydd wedi rhoi’r cyfle i mi gwrdd â chymaint o bobl dalentog a gwirioneddol braf a dwi wedi gallu dysgu cymaint ganddyn nhw. Rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau newydd a fydd yn ffrindiau am byth.

“Dechrau'r daith werth chweil hon oedd eistedd i lawr gyda Siân yng nghanolfan Gyrfa Cymru y Barri am hanner awr, nôl yn 2019.”


Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac os hoffech chi ymchwilio i'ch cyfleoedd gyda chynghorydd gyrfa, cysylltwch â thîm Cymru'n Gweithio drwy eu ffonio am ddim 0800 028 4844, e-bost cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru neu drwy ein sgwrs fyw.

Archwilio

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi. Mae'n cynnwys cyrsiau rhan-amser, cyrsiau byrion a dysgu yn y gymuned.

Adolygiad gyrfa

Angen help i newid eich gyrfa? Gall Cymru'n Gweithio eich helpu i ddarganfod y trywydd sy'n iawn i chi. Archebwch adolygiad gyrfa rhad ac am ddim.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.