Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Cerys

Cerys yn eistedd i lawr yn gwenu ar y camera o flaen bleinds sydd ar agor

Ar ôl gadael yr ysgol, mae Cerys Beckinsale, sy'n 16 oed ac yn dod o Bort Talbot, yn gobeithio mynd i'r coleg.

Mae'n bwriadu cwblhau cymhwyster lefel tri dwy flynedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yna mae hi eisiau mynd i'r brifysgol i astudio i fod yn fydwraig.

Ysbrydoliaeth gan ei theulu

Dywedodd Cerys: “Rwyf wastad wedi bod wrth fy modd yn gofalu am blant bach. Cefais fy magu mewn teulu maeth mawr gydag 11 o frodyr a chwiorydd. Rwyf hefyd wedi datblygu diddordeb mewn sut mae plant yn datblygu eu personoliaethau unigryw. Meddwl am ddod â phlant i’r byd sy’n fy ysbrydoli fwyaf.”

Aros yn bositif ar ddiwrnod canlyniadau

Fel llawer o bobl ifanc, roedd adolygu yn ystod y pandemig yn her i Cerys.

“Roeddwn i’n ei chael hi’n anodd cael cymhelliant i adolygu, yn enwedig gyda phynciau fel mathemateg a gwyddoniaeth. Dydyn nhw ddim yn dod yn naturiol i mi," eglurodd.

“Gyda'r arholiadau cyntaf, roeddwn i'n teimlo'n nerfus iawn ynglŷn â sut y byddwn i'n ymdopi gan fy mod i ymhell y tu allan i'm cylch cysurus. Llwyddais i oresgyn hyn, diolch byth, ac roedd pethau’n gwella gyda phob arholiad.”

Manteisio ar gymorth gyrfaoedd

“Fy nghyngor i bobl ifanc eraill yng Nghymru yw aros yn bositif a cheisio peidio â phoeni gormod. Beth bynnag fydd y canlyniad, bydd opsiynau ar gael i chi.

“Rwyf wedi cael llawer o gefnogaeth gan fy ysgol a'm cynghorwyr gyrfa. Fe wnaethon nhw fy helpu i gredu ynof fi fy hun ac maen nhw wedi rhoi arweiniad gwych i mi am fy nyfodol.

“Roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau bod yn fydwraig a rhoddodd cynghorwyr Cymru’n Gweithio gynllun cam wrth gam i mi er mwyn cyrraedd fy nod. Fe wnaethon nhw fy helpu i ddeall pa bynciau yr oedd angen i mi ganolbwyntio arnyn nhw, a pha gymwysterau a graddau sydd eu hangen arnaf.

“P’un a ydych yn gwybod beth rydych chi eisiau ei wneud neu beidio, dylech chi siarad â Cymru’n Gweithio.”


Archwilio

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-19 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Maddox

Mae Maddox yn gobeithio dilyn ei freuddwyd Formula One ers iddo fod yn blentyn.

Stori Nia F

Ffair gyrfaoedd Cymru'n Gweithio yn helpu Nia, sy'n 16 oed ac yn dod o Abertyleri, i gynllunio ei dyfodol ar ôl TGAU.

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.