Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Stephen

Stephen

Fe wnaeth dysgu ar-lein o bell am ddim helpu Stephen drwy’r ffyrlo.

Cadw’n brysur

Roedd Stephen yn awyddus i ddal ati i ddysgu a chadw’n weithgar ar ôl cael ei roi ar ffyrlo ddiwedd mis Mawrth. Roedd wedi bod yn gweithio’n llawn amser fel rheolwr tafarn tra’n astudio’n rhan-amser ar flwyddyn gyntaf cwrs TAR dwy flynedd, felly newidiodd ei fywyd o fod yn brysur iawn i gael mwy o amser ar ei ddwylo.

“Roeddwn i’n gweithio’n llawn amser, dros 40 awr yr wythnos fel arfer tra’n astudio’n rhan-amser a bob wythnos byddwn yn mynd i’r coleg un diwrnod ac allan ar leoliad un bore. 

“Daeth blwyddyn gyntaf fy nghwrs i ben a chefais fy rhoi ar ffyrlo a newidiodd fy mywyd dros nos fwy neu lai. O fod yn brysur iawn lle’r oeddwn i’n dysgu pethau newydd drwy’r adeg ac yn ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl i gael llwyth o amser ar fy nwylo, ac roeddwn i’n teimlo bod yn rhaid i mi gadw fy ymennydd yn effro a dal ati i ddysgu.

Cymorth gan Cymru’n Gweithio 

“Dywedodd aelod o’r teulu wrtha’ i fod Cymru’n Gweithio wedi casglu gwybodaeth am gyrsiau ar-lein o bell am ddim sydd ar gael i bobl ar ffyrlo. Penderfynais fynd ar wefan Cymru'n Gweithio i gael rhagor o wybodaeth.

“Roedd y wybodaeth am gymorth ffyrlo yn glir ac yn gryno a dyna’n union oedd ei angen arna’i. Roeddwn i’n gallu gweld mewn un lle bod llawer o ddarparwyr yn cynnig dysgu ar-lein o bell ac roedd dolen uniongyrchol i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cyrsiau a oedd ar gael.

Manteisio i’r eithaf ar fod ar ffyrlo

Ar ôl darllen y dudalen cymorth ffyrlo penderfynodd Stephen ddilyn sawl cwrs dan ofal y Brifysgol Agored ac Alison.

“Rydw i bellach wedi gallu cwblhau deg cwrs i gyd, i gyd yn seiliedig ar addysg ac yn ymwneud yn gyffredinol ag addysg orfodol ôl-16.

"Rydw i hefyd wedi gallu bwrw golwg ar feysydd addysg eraill fel ymddygiad, arddulliau dysgu a seicoleg a chymhelliant addysgol.

“Dwi wir yn teimlo bod y cyrsiau hyn wedi fy nghadw’n brysur a rhoi strwythur i’m diwrnod.

“Mae’r cyrsiau amrywiol wedi ychwanegu at fy mhortffolio dysgu ac wedi fy ngalluogi i ddal ati i ddysgu yn ystod y cyfnod hwn. Gobeithio y byddan nhw wedi rhoi hwb i fy nghynlluniau gyrfa hirdymor ar ôl i mi orffen gwneud fy TAR."

Os ydych chi, fel Stephen, wedi’ch rhoi ar ffyrlo ewch i Cymorth i Weithwyr ar Seibiant i weld pa gyrsiau allai fod yn addas i chi.


Archwilio

Cymorth i Weithwyr ar Seibiant

Gweithiwr ar seibiant? Darganfydda’r amrywiaeth o adnoddau e-ddysgu sydd ar gael i’th helpu i ennill mwy o sgiliau.

Dysgu o bell ac ar-lein

Cewch wybod am astudio gartref ac yn eich amser eich hun. Cewch wybod am fanteision ac anfanteision, a ble mae canfod cyrsiau.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith

Newid dy stroi drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni