Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Frances

Frances

Drwy gael agwedd bositif a chymorth gan ReAct, llwyddodd Frances i symud ymlaen ar ôl colli ei swydd.

Wynebu colli swydd

Bu Frances yn gweithio yn y diwydiant gofal ers dros 30 mlynedd ac ni fu’n ddi-waith erioed o’r blaen. Tra’n gweithio yn ei swydd ddiweddaraf fel rheolwr cartref gofal dywedodd ei chyflogwr, y bu’n gweithio iddo ers 11 mlynedd, wrth y staff y byddai’r cwmni’n cael ei ailstrwythuro, a bod posibilrwydd y byddai rhai yn colli eu swyddi.

Meddai Frances “Ym mis Gorffennaf 2020, cefais dri mis o rybudd y byddwn yn colli fy swydd. Fe fyddai wedi digwydd cyn hynny, fodd bynnag roedd y pandemig Covid-19 yn golygu y bu’n rhaid gohirio’r broses ailstrwythuro am 3 mis.  21 Medi oedd fy niwrnod olaf yn y gwaith.

“Roedd yr amser ychwanegol yn golygu fy mod yn ennill cyflog ac er fy mod ar fin colli fy swydd roeddwn yn awyddus i barhau i ddarparu’r un gofal a gwasanaeth, tan hyd at y dyddiad gorffen.”

Cadw sgiliau'n gyfredol

Mae sicrhau bod ei sgiliau’n gyfoes wastad wedi bod yn bwysig i Frances.  Mynychodd Frances sawl cwrs hyfforddi drwy gydol ei gyrfa, a oedd yn ymwneud â’r diwydiant gofal cymdeithasol yn bennaf, gan gynnwys hyfforddiant mewn rheoli, hyfforddi a mentora, asesu NVQ ac astudiaethau busnes.  

“Rwyf wastad wedi bod yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd y tu allan i oriau gwaith.  Credaf ei fod yn hollbwysig diweddaru eich sgiliau gan fod hynny’n eich galluogi i wella yn eich swydd, yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad i chi ac yn y pen draw mae’n adlewyrchu’n dda ar eich cyflogwr.”

Cael cefnogaeth gan Cymru’n Gweithio

Ar ôl iddi golli ei swydd, a gwneud ambell gais aflwyddiannus am swyddi, cafodd wybod gan ffrind am wasanaeth Gyrfa Cymru a Cymru’n Gweithio.

“Cefais wybod gan ffrind sy’n gweithio i’r Adran Gwaith a Phensiynau am y gefnogaeth y gall Cymru’n Gweithio ei chynnig i bobl sydd wedi colli eu swydd.  Roedd yn swnio fel pe bai’n werth i mi eu ffonio.

“Roeddwn yn llwyddo yn y broses o wneud cais a chael cyfweliad, ond doeddwn i ddim wedi cael cynnig swydd.

“Trafododd y cynghorydd fy opsiynau gyda mi a fy helpu i gael mynediad at rai o’r pecynnau cymorth perthnasol, gan gynnwys yr Academi Sgiliau i Lwyddo, sef rhaglen hyfforddiant cyflogadwyedd ar-lein, rhyngweithiol am ddim. Roedd y broses yn gyflym ac yn hawdd ei dilyn.

“Cefais wybodaeth hefyd am y cynllun ReAct, sef pecyn cymorth ar ôl colli swydd sy’n darparu hyfforddiant a chyllid. Roedd yn ddiddorol gan y cefais wybod mai nid dim ond fi a allai gael cyllid ond y gallai unrhyw gyflogwr cymwys a fyddai’n fy nghyflogi gael cyllid hefyd.”

Meddylfryd positif a symud ymlaen ar ôl colli swydd

Ni adawodd Frances i’r ffaith ei bod wedi colli ei swydd wneud iddi deimlo’n ddigalon, a phenderfynodd barhau i fod yn bositif a chadarnhaol.

““Rwy’n credu’n gryf nad oes dim yn para am byth nac ychwaith yn aros yr un fath, a bod angen i ni weithio i fod yn annibynnol a thalu ein ffordd, gymaint ag y gallwn. Roedd yn hynod bwysig i mi gofio hynny wrth chwilio am swydd newydd.”

Ar ôl cael cymorth gan Cymru’n Gweithio ynghyd ag agwedd bositif, llwyddodd Frances i gael swydd yn ddiweddar fel eiriolwr iechyd meddwl.

“Yn fy swydd rwy’n cynorthwyo pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac unrhyw broblemau gyda thai a dyledion.  Mae’n swydd gwerth chweil ac yn rhoi boddhad mawr i mi, ac mae’n eithaf tebyg i fy mhrofiadau yn y maes gofal.

“Roedd fy nghyflogwr yn gymwys i gael cyllid hefyd am iddo fy mhenodi, felly roedd yna gymhelliant iddo ef hefyd.

“Mae’n bosibl symud ymlaen ar ôl colli swydd, hyd yn oed yn yr hinsawdd sydd ohoni, ac mae cyfleoedd ar gael o hyd.  Byddwch yn bositif, cadwch eich hun yn brysur a daliwch ati."

Os ydych chi, fel Frances, wedi cael colli eich swydd ac yn ansicr beth yw eich camau nesaf ewch i: Cymorth ar ôl Colli Swydd neu cysylltwch â ni.


Archwilio

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu os ydych chi o dan rybudd diswyddo.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.