Skip to main content

Am gyngor arbenigol i gael mynediad i waith, cysylltwch â Cymru'n Gweithio.

Siarad â chynghorydd

Newid dy stori

P'un a wyt ti’n dechrau neu'n parhau â dy stori, gall Cymru’n Gweithio dy helpu i ddod o hyd i'r llwybr sy'n iawn i ti.

Cysylltwch â ni, ac fe wnawn ni eich tywys drwy’r broses, neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i'ch cadw chi a ni mor ddiogel â phosibl trwy'r epidemig Covid-19 presennol.

Bydd ein canolfannau ar gau i'r cyhoedd hyd nes y clywir yn wahanol. Mae hwn yn benderfyniad yr ydym wedi'i wneud ar gyfer diogelwch a lles ein cwsmeriaid, ein partneriaid a'n gweithwyr.

Rydym yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth gyrfaoedd hanfodol dros y ffôn (0800 0284844), sgwrs ar-lein ac e-bost. Os hoffech chi drefnu cyfweliad, cysylltwch â ni i drefnu cyfweliad ffôn / digidol.

Am ragor o wybodaeth:
- Gweler y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar fudd-daliadau, aros yn y gwaith ac ennill sgiliau newydd
- Diweddarwch eich hun gyda’n hymateb i'r epidemig COVID-19


Cyngor ynglŷn â gwaith

Help gydag ysgrifennu CV, llythyrau cais, technegau cyfweld, dod o hyd i swyddi a mwy.

Cyllid ar gyfer hyfforddiant

Dewch o hyd i gyfleoedd ariannu yng Nghymru. Lawrlwythwch ein canllaw ariannu a chael gwybod mwy am sut y gallwn eich cefnogi.

Cymorth gyda gofal plant

Dewch i wybod eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gofal plant am ddim, cymorth ariannol a thrafod gofal plant gyda'ch cyflogwr.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Cyrsiau sy’n addas i chi

Chwiliwch am gyrsiau a dysgu sy'n addas i chi. Dewch o hyd i'r ystod o opsiynau dysgu sydd ar gael.

Cymorth arbenigol

Dewch o hyd i gymorth arbenigol i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith os oes gennych anabledd neu'ch bod yn cael trafferth gydag afiechyd.

Dysgu sgiliau newydd

Chwiliwch am raglenni cymorth a all eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, Hyfforddeiaethau, Cyllid Mynediad a mwy.

Ar ôl gadael yr ysgol

Cael help i benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol. Darganfyddwch beth yw eich opsiynau, gan gynnwys prentisiaethau, hyfforddiant, cael swydd, addysg bellach a mwy.

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni