Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

ReAct Plws

Llaw yn troi'r rheolydd sain ar fwyhadur sy'n dweud ReAct+

Os nad ydych chi'n gweithio, gallech chi fod yn gymwys i gael cymorth wedi'i deilwra er mwyn eich helpu i gael swydd cyn gynted â phosibl.

Beth yw ReAct+?

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi’u teilwra a allai gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth Datblygu Personol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r pethau sy'n eich rhwystro rhag cael swydd, fel cymorth o ran iechyd meddwl, magu hyder, sgiliau iaith a mwy.

Rhaglen grant newydd yw ReAct+ sy'n adeiladu ar lwyddiant rhaglenni'r gorffennol. Mae'n rhan o Warant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru.

Pwy sy'n gymwys?

Er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth ReAct+, rhaid ichi fod yn 18 oed neu’n hŷn, rhaid ichi fod yn byw yng Nghymru, a rhaid bod gennych hawl i fyw a gweithio yn y DU.

Rhaid ichi hefyd fodloni UN o’r meini prawf isod:

 • Yn 18 oed neu’n hŷn, ac wedi cael rhybudd ffurfiol eich bod yn cael eich diswyddo neu
 • Yn 18 oed neu’n hŷn, ac wedi eich diswyddo neu wedi eich cael eich hun yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu
 • Yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn gyn-droseddwr neu’n droseddwr sy’n cyflawni dedfryd gymunedol neu
 • Yn 18-24 oed a heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Sut mae'n gweithio?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod sut y gall ReAct+ eich helpu, cysylltwch â Cymru'n Gweithio i drefnu apwyntiad.

Bydd un o gynghorwyr Cymru'n Gweithio yn gallu rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad arbenigol ar yrfaoedd ichi, gan edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael ichi.

Os mai ReAct+ yw'r peth iawn ichi, bydd un o'r cynghorwyr yn eich helpu i wneud cais a chreu cynllun gweithredu. Ar ôl inni gadarnhau eich bod yn gymwys a chymeradwyo eich cynllun, bydd eich cynghorydd yn cwblhau eich cais terfynol.

Beth sydd ar gael ichi drwy ReAct+?

Mae'r cymorth wedi'i deilwra'n benodol i chi ac i’ch sefyllfa chi. Nod yr holl gymorth a gynigir yw sicrhau eich bod yn cael swydd cyn gynted â phosibl.

Gall ReAct+ gynnwys:

 • Hyd at £1,500 i'ch helpu i feithrin y sgiliau perthnasol sydd eu hangen arnoch – Grant Hyfforddiant Galwedigaethol
 • Hyd at £4,550 i helpu i dalu costau gofal plant/gofal arall wrth ichi gwblhau hyfforddiant
 • Hyd at £500 o gymorth datblygu personol i helpu i fynd i'r afael â'r pethau sy'n eich rhwystro rhag cael swydd – Cymorth Datblygu Personol
 • Mentora a phrofiad gwaith
 • Hyd at £300 o gymorth ar ben hynny tuag at unrhyw gostau ychwanegol wrth ichi gwblhau hyfforddiant, gan gynnwys costau teithio a llety

Sut y gallai ReAct+ gefnogi eich cyflogwr nesaf

Oes gennych chi ddarpar gyflogwr mewn golwg? Gall cyflogwyr gael cymorth ReAct+ i helpu gyda chost cyflog a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swydd ar gyfer gweithiwr newydd cymwys.

Mae'n rhaid nad ydych wedi gweithio am 6 wythnos neu fwy ers i chi golli eich swydd cyn iddynt wneud cais. Rhaid i chi hefyd beidio â dechrau gweithio i'ch cyflogwr newydd nes bod y cymorth wedi'i gymeradwyo.

Darganfyddwch isod sut y gallan nhw elwa o’ch cyflogi chi.

Pa gymorth sydd ar gael i gyflogwr?

Os ydych chi’n gymwys o dan ReAct+, gallai eich cyflogwr newydd gael:

 • Hyd at £3,000 tuag at eich cyflog ym mlwyddyn gyntaf eich swydd newydd
 • Hyd at £1,000 tuag at eich hyfforddiant a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y swydd newydd
 • Os ydych chi rhwng 18 a 24 ac nad ydych mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant, neu os ydych chi’n berson anabl, gallai eich cyflogwr newydd gael £1,000 arall am eich cyflogi
 • Os ydych chi rhwng 18 a 24 ac nad ydych mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant a'ch bod hefyd yn anabl, gallai eich cyflogwr newydd gael hyd at £2,000 yn ychwanegol am eich cyflogi
A fydd fy nghyflogwr yn gymwys?

Gallai darpar gyflogwr wneud cais os ydych chi:

 • Yn 18 oed neu’n hŷn ac yn byw yng Nghymru ac:
 • Wedi cael rhybudd ffurfiol o golli eich swydd neu
 • Wedi colli swydd o fewn y 12 mis diwethaf neu
 • Wedi dod yn ddi-waith o fewn y 12 mis diwethaf am resymau heblaw colli swydd neu
 • Rhwng 18 a 24 oed a heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant

Rhaid i'r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani:

 • Fod am o leiaf 16 awr yr wythnos
 • Talu o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol
 • Para am o leiaf 12 mis
 • Peidio â chael ei dalu gan gyllid arall gan y llywodraeth

Pwysig: Ni fydd eich cyflogwr newydd yn cael cymorth o dan ReAct+ os byddwch yn dechrau gweithio iddo cyn i’r pecyn cymorth gael ei gymeradwyo. Ni fyddant ychwaith yn cael cymorth os ydych chi wedi gweithio am 6 wythnos neu fwy ers eich diweithdra neu’ch diswyddiad a chyn iddynt wneud cais.

Sut gall cyflogwyr wneud cais?

Dylai darpar gyflogwyr gysylltu â Busnes Cymru ar 03000 6 03000 i gael gwybod sut y gall ReAct+ fod o fudd i’w busnes a’u gweithwyr.

Os ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried yr angen i ddileu swyddi, efallai y bydd eich cyflogeion hefyd yn elwa o ReAct+.

Sut gallaf i wneud cais?

Os ydych chi am wneud cais am gymorth ReAct+, cysylltwch â Cymru'n Gweithio am ddim ar 0800 028 4844.

Gwyliwch y fideos

Os byddwch yn newid eich dewisiadau ar fideo, adnewyddwch eich tudalen gan ddefnyddio adnewyddu porwr, neu Ctrl R ar eich bysellfwrdd. Bydd eich dewisiadau wedyn yn diweddaru ac yn cadw ar gyfer yr holl fideos ar y dudalen we hon.

Dewch o hyd i fwy o fideos ReAct+ ar Sianel YouTube Cymru’n Gweithio (gwefan allanol).

Cymorth a chefnogaeth ychwanegol

Os ydych yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau:

 • Fel arfer, gallwch astudio’n rhan-amser heb i hynny effeithio ar eich budd-daliadau. Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith cyn dechrau cwrs
 • Mae rhai cyrsiau, gan gynnwys cyrsiau i wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd, ar gael am ddim

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau am ddim ar gael os ydych yn cael budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm. Gall help fod ar gael gyda chostau gofal plant a chostau eraill hefyd.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi. Mae'n cynnwys cyrsiau rhan-amser, cyrsiau byrion a dysgu yn y gymuned.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith