Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Adolygiad gyrfa

4 person gwahanol mewn lleoliadau gwaith gwahanol

Yn ystyried newid gyrfa ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Dechreuwch trwy archebu adolygiad gyrfa rhad ac am ddim.

Gall adolygiad gyrfa eich helpu i ddechrau archwilio’ch syniadau a meddwl am bosibiliadau newydd, beth bynnag fo’ch oedran neu’r rheswm dros newid gyrfa, a allai gynnwys y canlynol:

 • Chwilio am well cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • Cynllunio dychwelyd i'r gwaith ar ôl gofalu am eraill
 • Agosáu at ymddeol ac yn poeni am gyllid neu ddim eisiau rhoi'r gorau i weithio yn gyfan gwbl
 • Dilyniant gyrfa
 • Gweithio mewn sector sy'n crebachu ac angen arallgyfeirio
 • Newid mewn iechyd
 • Eisiau gwireddu gyrfa ddelfrydol
 • Troi hobi yn yrfa

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau, gall ein cynghorwyr gyrfa profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol ddarparu arweiniad a hyfforddiant gyrfa diduedd am ddim. Gyda'n gilydd, gallwn drafod eich opsiynau i ddechrau gwneud newidiadau yn eich gyrfa.

Gallwn helpu gyda'r canlynol:

 • Trafod eich syniadau
 • Nodi eich sgiliau a'ch profiadau trosglwyddadwy i symud ymlaen i yrfa newydd
 • Dod o hyd i gyllid ar gyfer hyfforddiant os oes angen i chi wella'ch sgiliau a'ch cymwysterau
 • Mynediad i asesiad seicometrig rhad ac am ddim os bernir ei fod yn briodol i helpu i lywio eich dewisiadau gyrfa posibl
 • Darparu gwybodaeth i chi am y farchnad lafur, i weld swyddi a gyrfaoedd y mae galw amdanynt
 • Paru swyddi – eich cysylltu â chyflogwyr sy'n lleol i chi a allai fod angen eich sgiliau, cymwysterau, neu brofiad
 • Rhoi mynediad uniongyrchol i amrywiaeth o swyddi lleol i chi, trwy ein bwletin swyddi wythnosol
 • Dod o hyd i swyddi a gwneud cais amdanynt gan gynnwys help gyda CVs, a ffurflenni cais
 • Awgrymiadau defnyddiol a thechnegau cyfweld
 • Dod o hyd i gymorth a'ch helpu i gael mynediad at becyn cymorth
Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Cysylltwch i drefnu eich adolygiad gyrfa rhad ac am ddim.


Offer i'ch helpu i gychwyn arni

Awyddus i ddechrau arni nawr? Does dim rhaid i chi aros am eich adolygiad gyrfa i ddechrau archwilio eich camau nesaf. Darganfyddwch offer a gwybodaeth ddefnyddiol i'ch rhoi ar ben ffordd.

Archwiliwch opsiynau gyrfa

Gwybodaeth am Swyddi

Dysgwch beth mae swydd yn ei olygu, beth yw’r cyflog, sut i fynd i mewn, y galw yn y dyfodol, a rhagor.

Cwis Paru Gyrfa

Dewch o hyd i syniadau am swyddi sy'n paru eich sgiliau a'ch diddordebau.

Diweddaru eich sgiliau

ReAct+

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi'u teilwra sy’n cynnwys cymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant sgiliau galwedigaethol a chostau sy'n gysylltiedig â hyfforddiant er mwyn helpu i fynd i’r afael â'r pethau sy’n eich rhwystro rhag cael swydd.

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi. Mae'n cynnwys cyrsiau rhan-amser, cyrsiau byrion a dysgu yn y gymuned.

Chwilio am waith

Bwletin swydd

Tanysgrifiwch i'n bwletin swydd a derbyniwch wybodaeth am gannoedd o swyddi gwag ledled Cymru, yn syth i'ch mewnflwch.

Cael mwy o gymorth

Cymorth cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.

Canfod Cymorth

Chwiliwch am raglenni a all eich helpu i wella'ch sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith.


Cewch eich ysbrydoli

Gweld sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu gyrfa.

Stori Lee

Cafodd Lee adolygiad gyrfa i'w helpu i bontio o'r fyddin.

Stori Lia

Roedd angen cymorth ar Lia i ddod o hyd i swydd newydd a oedd yn caniatáu cydbwysedd hyblyg rhwng bywyd a gwaith.

Stori Natalie

Cynorthwyodd cymorth gyrfa Natalie i droi’r diddordeb angerddol yr oedd ganddi yn ystod ei phlentyndod yn realiti gyrfa yn ei phum degau.

Stori Martin

Martin yn profi y gallwch ddysgu sgiliau newydd beth bynnag eich oedran.

Stori Frances

Gwnaeth cadw ei sgiliau yn gyfredol helpu Frances i symud i yrfa newydd.