Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Arwydd "Cyfrif Dysgu Personol" gan weithiwr yn gwenu gyda graffig o lyfr agored ac ystafell ddosbarth y tu ôl

Ydych chi am gael mynediad at gyrsiau ar-lein hyblyg a rhan-amser ac ail-greu eich gyrfa?

Ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ac yn ennill llai na *£32,371 y flwyddyn ac yn edrych i ddatblygu gyrfa mewn sector blaenoriaeth? Mae’r rhaglen Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd wych o gael mynediad at astudiaethau rhan-amser ar gyrsiau penodol ochr yn ochr â'ch cyflogaeth bresennol. Gallwn ni dy helpu ar gam nesaf dy stori lwyddiant.

*Bellach nid oes cap ennill o £32,371 ar gyrsiau cymeradwy neu gymwysterau mewn sgiliau digidol neu sgiliau gwyrdd.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Mae’r Rhaglen Cyfrif Dysgu Personol yn darparu cymorth ledled Cymru i unigolion cymwys ennill sgiliau lefel uwch a fydd yn eu galluogi i gael mynediad at ystod ehangach o gyfleoedd gwaith a/neu gael cyflogaeth ar lefel uwch o fewn sectorau blaenoriaeth.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu dysgu hyblyg wedi'i ariannu'n llawn, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb neu gyfuniad o'r ddau.

Byddwch yn gallu astudio tuag at ennill sgiliau a chymwysterau newydd sy'n yn cyd-fynd â sectorau lle mae prinder sgiliau:

 • Technolegau Net Sero a Gwyrdd
 • Sgiliau Digidol (ar gyfer galluoedd amrywiol)
 • Logisteg (yn enwedig gyrru HGV / LGV)
 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch (gan gynnwys peirianyddion technegol)
 • Lletygarwch (gan gynnwys cogyddion, cymorthyddion arlwyo, staff gweini a blaen tŷ)
 • Ail-ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r holl gyrsiau sydd ar gael trwy'r rhaglen Cyfrif Dysgu Personol yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw'r gofynion cymhwysedd?

Byddwn yn gwirio eich cymhwysedd pan fyddwch chi’n gwneud cais.

Rhaid i chi:

 • Fyw yng Nghymru
 • Fod yn 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i chi fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Bod yn gyflogedig (gan gynnwys asiantaethau neu gontractau dim oriau) neu
 • Hunan-gyflogedig neu
 • Gofalydd amser llawn cyflogedig neu ddi-dâl (lle mae capasiti ar gyrsiau presennol)

AC nid yw eich cyflog sylfaenol blynyddol dros £32,371. (Bellach nid oes cap ennill o £32,371 ar gyrsiau cymeradwy neu gymwysterau mewn sgiliau digidol neu sgiliau gwyrdd.)

Ni fyddwch chi’n gymwys os ydych chi:

 • O dan 19 oed neu
 • Mynd i’r ysgol, coleg, neu brifysgol yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr neu
 • Yn dilyn hyfforddiant Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru neu
 • Yn ddinesydd tramor anghymwys neu
 • Yn derbyn Grant Dysgu'r Cynulliad neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg neu
 • Yn ddi-waith (nad oes gen ti gontract cyflogaeth)

Colli Swydd a Chyfrif Dysgu Personol

Mae rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol yn agored i chi os ydych mewn perygl o golli dy swydd. Os cewch eich diswyddo tra’n ymgymryd â dy ddysgu, fe'ch anogir i barhau â’ch dysgu os bydd amgylchiadau'n caniatáu.

Gellir rheoli Cyfrifon Dysgu Personol mewn cydweithrediad â'r rhaglen ReAct+. Dylech barhau â’ch dysgu a pheidio â gadael y rhaglen Cyfrif Dysgu Personol yn gynnar i gael mynediad i ReAct+.

Os ydych yn astudio drwy Gyfrif Dysgu Personol ni fyddech yn gallu derbyn cymorth hyfforddiant galwedigaethol ReAct ar yr un pryd.

Fodd bynnag, gallwch gael gafael ar gymorth canlynol y rhaglen ReAct+ os ydych yn gymwys:

 • Elfen cymhorthdal cyflog y rhaglen ReAct (Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr)
 • Parhau i hyfforddi drwy'r Cyfrif Dysgu Personol

Sut ydw i’n gwneud cais am Gyfrif Dysgu Personol?

Mae'r broses ymgeisio yn hawdd ac yn syml. Mae'n cynnwys cyfweliad digidol gyda chynghorydd gyrfa profiadol Cymru’n Gweithio cyn i chi gael dy dderbyn. Bydd y cynghorydd gyrfa yn rhoi cyfle i chi drafod dyheadau a nodau gyrfa a gwneud yn siŵr mai'r cwrs yw'r llwybr cywir i chi. Cysylltwch â ni i drefnu cyfweliad.

Sylwer: Gallwch hefyd gysylltu â cholegau'n uniongyrchol.

Ble gallaf i ddefnyddio Cyfrif Dysgu Personol?

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau drwy'r Cyfrif Dysgu Personol:

Coleg Penybont

Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Cambria

Coleg Gwent

Grŵp Llandrillo Menai

Coleg Sir Gâr

Coleg y Cymoedd

Coleg Gŵyr Abertawe

Y Coleg Merthyr Tudful

Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot (NPCT)

Coleg Sir Benfro

Gallwch ddod o hyd i'r holl gymwysterau cymeradwy ledled Cymru a chwilio am gyrsiau.


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.


Cewch eich ysbrydoli

Stori Ally

Mae Cyfrif Dysgu Personol Ally wedi rhoi hwb i’w busnes.

Stori David D

Cofrestrodd David ar gwrs rhwydweithio technegol i hyfforddi mewn sector allweddol â blaenoriaeth.

Stori Helen

Dechreuodd Helen ei gyrfa newydd ar ôl treulio dwy flynedd yn gofalu’n llawn amser am ei nain.

Stori Jayne

Mae Jayne bron â dyblu ei chyflog ers iddi astudio ar gwrs Cyfrif Dysgu Personol.

Stori Shane a Corrina

Mae cwpl o Gasnewydd yn awyddus i ail-greu eu gyrfaoedd drwy gyfrwng dwy raglen gefnogaeth wahanol.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith