Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Jayne

Person writing notes

Mae Jayne bron â dyblu ei chyflog ers iddi astudio ar gwrs Cyfrif Dysgu Personol. 

Wedi mynd i rigol

Mae Jayne, sydd yn ei 30au, wedi elwa o astudio un o raglenni diweddaraf Llywodraeth Cymru, sydd wedi eu hariannu’n llawn, ar ôl iddi deimlo ei bod wedi mynd i rigol yn ei gyrfa yn ystod y pandemig.

Roedd Jayne wedi bod yn gweithio fel rhan o dîm marchnata a chysylltiadau cyhoeddus bach yn rhan-amser pan ddechreuodd ei Chyfrif Dysgu Personol i helpu i roi hwb i’w gyrfa.

Dywedodd, “Rydw i wedi bod yn gweithio yn y diwydiant cyfathrebu ers cryn amser, ond roedd y pandemig wedi cyfyngu fy natblygiad gyrfa. Roedd gen i rai problemau meddygol nad oedd yn cael sylw oherwydd y pandemig.

"Ar ben hynny, roeddwn i’n ceisio taro’r cydbwysedd iawn rhwng gweithio gartref â gofalu am blentyn bach. Doedd gen i ddim llawer o amser sbâr ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

“Roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi mynd i rigol, ac roedd hi’n anodd ysgogi fy hun i uwchsgilio pan nad oeddwn yn meddwl fod gen i’r amser na’r arian.

"Roedd Cyfrif Dysgu Personol yn swnio fel y ffordd berffaith o roi hwb i fy ngyrfa mewn ffordd hyblyg a hawdd ei rheoli.

"Roeddwn i’n gallu astudio’n hyblyg ac o’m cartref, gan wneud amser i astudio o gwmpas fy ngwaith a’m hamser teuluol.”

Astudio o gwmpas ei hymrwymiadau

Mae’r cwrs PRINCE 2 Agile a Sylfaen a astudiodd Jayne yn canolbwyntio ar sut i reoli prosiectau’n effeithiol drwy ddefnyddio cyfuniad o ddulliau.

Dywedodd Jayne, “Fe wnes i astudio’r cwrs o bell ond roedd hynny’n addas iawn i mi oherwydd fy mab bach. Astudiais tua 5-10 awr yr wythnos ac fe wnes i fwynhau perthnasedd y cwrs yn fawr.

“Er fy mod wedi astudio cyrsiau academaidd o’r blaen, roedd yn teimlo’n wych cwblhau cwrs a oedd yn darparu sgiliau trosglwyddadwy yn uniongyrchol.”

Ar ôl ei chwrs, uwchlwythodd Jayne y cymhwyster newydd i’w LinkedIn a dechreuodd sylwi ar gynnydd yn nifer y cyflogwyr a oedd yn cysylltu â hi.

Ychwanegodd Jayne, “Dechreuais fynd i gyfweliadau, ac roeddwn i’n teimlo’n llawer mwy hyderus ar ôl cwblhau’r cwrs ac ennill cymhwyster arall.

“Fe ges i swydd yn y Gwasanaeth Sifil ac ers hynny rydw i wedi gallu gweithio ar nifer o brosiectau trawslywodraethol, gan gynnwys bod yn rhan o dîm cyfathrebu Angladd Gwladol y Frenhines.”

Dringo’r Ysgol

“Fe wnaeth cwblhau fy nghwrs Cyfrif Dysgu Personol yng ngholeg Gwent fy helpu’n uniongyrchol i gael swydd newydd a byddwn yn annog unrhyw un sydd eisiau dringo’r ysgol neu eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd i fynd amdani.

“Doeddwn i ddim yn teimlo’n gaeth i gyflogwr, ac roedd gen i’r hyblygrwydd a’r rhyddid i astudio o gwmpas fy amgylchiadau personol.”

Chwiliwch Gyfrifon Dysgu Personol i ddarganfod mwy, neu cysylltwch â Cymru'n Gweithio.

Archwilio