Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dechrau dy Stori

‘Newydd gael dy ganlyniadau?’ wedi’i amgylchynu gan emojis

Dim ond dechrau dy stori yw dy ganlyniadau.

P’un a wyt wedi gwneud yn well na’r disgwyl neu dy fod heb wneud cystal ag oeddet wedi’i obeithio ac angen cyngor ar dy gamau nesaf, gallwn ni dy helpu.

Beth bynnag eich canlyniadau, gall Cymru'n Gweithio, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, roi'r cymorth a'r cyngor diduedd, am ddim sydd eu hangen arnoch chi.

Drwy'r Warant i Bobl Ifanc, gallwn gefnogi pobl ifanc 16 – 24 oed drwy eu helpu i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, dod o hyd i swydd neu ddod yn hunangyflogedig. Mae'r warant wedi'i chynllunio i roi help llaw.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy.

Archwilio eich opsiynau a dechrau dy stori

Dod o hyd i brentisiaeth

Ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael eich talu. Dewch i wybod mwy am brentisiaethau a chwilio am swyddi gwag.

Cymunedau am Waith

Gwasanaeth cynghori yn y gymuned sy'n helpu'r rhai nad ydynt mewn gwaith, addysg na hyfforddiant ac sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gael gwaith yw Cymunedau am Waith.

Addysg bellach - coleg a'r 6ed dosbarth

Bydd bod â hyder yn eich cwrs yn eich cymell i gwblhau eich astudiaethau a gwneud yn dda. Mynnwch gymorth gyda'ch opsiynau a mwy.

Addysg uwch - prifysgol

Mae dewis y cwrs iawn a’r brifysgol iawn yn bwysig a gallwn eich helpu gyda hyn. Gallwn hefyd gynnig cymorth ar bethau fel dod o hyd i gymorth ariannol a’r broses Glirio.

Cael swydd

Gwybodaeth am ble i chwilio am swyddi, cofrestru ar gyfer ein bwletin swyddi, cael help gyda CVs, ceisiadau a chyfweliadau.

Twf Swyddi Cymru+

Rhwng 16-19 oed? Gallwch gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith â thâl i'ch helpu i greu eich dyfodol eich hun ar eich telerau eich hun.

ReAct+

Grant newydd yw ReAct+ ac mae'n rhan o'r Warant Pobl Ifanc. Gall cymorth gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth gyda Datblygiad Personol.

Cychwyn busnes - Syniadau Mawr Cymru

Os ydych chi'n ystyried dechrau eich busnes eich hun a'ch bod yn 25 oed neu'n iau, yna mynnwch yr help sydd ei angen arnoch drwy Syniadau Mawr Cymru.

Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli wella eich rhagolygon gwaith a rhoi cyfle i chi helpu eraill.

Angen cymorth?

Efallai ei bod wedi bod hyd yn oed yn anoddach archwilio'ch opsiynau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gallwn eich helpu i ddechrau eich stori.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Stori Nia F

Ffair gyrfaoedd Cymru'n Gweithio yn helpu Nia, sy'n 16 oed ac yn dod o Abertyleri, i gynllunio ei dyfodol ar ôl TGAU.

Stori Cerys

Tyfu i fyny gydag 11 o frodyr a chwiorydd yn ysbrydoli Cerys i fod yn fydwraig.

Stori Maddox

Mae Maddox yn gobeithio dilyn ei freuddwyd Formula One ers iddo fod yn blentyn.

Stori Charlie

Charlie yn profi y gall ailsefyll blwyddyn fod yn fendith gudd.

Stori Poppy

Arhosodd Poppy, sy’n 17 oed, ymlaen yn y chweched dosbarth i barhau a’i hastudiaethau ac mae’n gobeithio astudio dramor yn yr Unol Daleithiau y flwyddyn nesaf i ddechrau ar yrfa ryngwladol.

Stori Alex

Cafodd y pandemig effaith fawr ar fy uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol...

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.


Archwilio

Rhwydwaith cyn-fyfyrwyr

Os ydych yn gadael yr ysgol, dewch i wybod sut, fel cyn-ddisgybl, y gallwch chi helpu disgyblion yn eich hen ysgol.