Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwarant i Bobl Ifanc

Ci yn cysgu ac yn breuddwydio am ei berchennog

Oeddet ti’n gwybod bod y ci’n breuddwydio amdanat ti pan fydd yn cysgu? Neu fod morfeirch yn priodi? Os gwnaeth hynny i ti wenu, yna mae gennym ni newyddion gwell fyth! Gall Gwarant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru eich helpu i feithrin agwedd bositif.

Mae’r Warant i Bobl Ifanc yn helpu pawb dan 25 oed yng Nghymru i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, i gael cymorth i ennill lle mewn addysg neu hyfforddiant, i ddod o hyd i swydd neu i ddod yn hunangyflogedig.

P’un a ydych angen cyngor ynghylch dewis y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant gynnig yr help sydd ei angen arnoch i ddechrau arni neu i newid eich stori.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-18 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.

Dod o hyd i Brentisiaeth

Ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael eich talu. Dewch i wybod mwy am brentisiaethau a chwilio am swyddi gwag.

Cychwyn busnes - Syniadau Mawr Cymru

Os ydych chi'n ystyried dechrau eich busnes eich hun a'ch bod yn 25 oed neu'n iau, yna mynnwch yr help sydd ei angen arnoch drwy Syniadau Mawr Cymru.

Pan mae pethau’n mynd o chwith, rho gynnig arall arni a chofia ddal ati. Mae’n bwysig dyfalbarhau a meddwl am sut y gelli di wella, a sut y gelli di ailgydio ym mhethau.”

Dan Huxtable – Perchennog a Phrif Ddylunydd yn Fightwear Store
Cael swydd

Dewch i wybod ble i chwilio am swyddi, sut i gael help gyda CVs, ceisiadau, cyfweliadau a mwy...

Coleg a 6ed dosbarth

Bydd bod â hyder yn eich cwrs yn eich cymell i gwblhau eich astudiaethau a gwneud yn dda. Mynnwch gymorth gyda'ch opsiynau a mwy.

Mynediad i Addysg Uwch

Mynd i'r brifysgol? Dewch i wybod am gymorth ariannol, y broses glirio a mwy...

Rydw i wrth fy modd yn dysgu sgiliau newydd a braf oedd gwybod y gallwn daflu fy hun mewn i swydd lle nad oedd yr holl gymwysterau priodol gen i ar ei chyfer.”

Phoebe Christie – Chef Cynnyrch Crwst yn Coffi Co.
ReAct+

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi’u teilwra a allai gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth Datblygu Personol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r pethau sy'n eich rhwystro rhag cael swydd.

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)

Os gofal plant yw’r prif beth sy’n eich rhwystro rhag dechrau gwaith, mae cymorth ar gael gyda PaCE.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.

Fy nod nesaf yw prynu fy nhŷ fy hun, ac rwy’n cynilo er mwyn i mi allu camu ar yr ysgol eiddo. Mae bod â swydd lle rwy’n gwybod bod cyfle i mi ddatblygu ymhellach yn golygu fy mod yn dod yn nes at y nod hwnnw bob dydd.”

Kirtis Letman – Goruchwyliwr Llawr yn Coffi Co.
Angen cymorth?

Efallai ei bod wedi bod hyd yn oed yn anoddach archwilio'ch opsiynau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gallwn eich helpu i ddechrau eich stori.

Paratoi ar gyfer swydd

Gwefannau swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Bwletin swydd

Rydych yn dal i allu dod o hyd i swyddi gwag yn ystod y cyfnod anodd hwn. Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru.

Canfod cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith