Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Y cynnig Gofal Plant

Mae cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru i Gymru yn helpu rhieni sy’n gweithio, yn cefnogi eich dewisiadau cyflogaeth ac yn lleihau costau gofal plant.

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant i Gymru?  

Mae’r cynnig yn rhoi 30 awr o addysg gynnar a gofal plant wedi’u hariannu gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio a chanddynt blant 3 a 4 oed, a hynny am 48 wythnos y flwyddyn. Mae’n ychwanegu at yr hawl cyffredinol presennol i addysg gynnar, sy’n darparu o leiaf 10 awr o addysg gynnar i bob plentyn 3 a 4 oed. Bydd plant rhieni cymwys sy’n gweithio yn cael hyd at 20 awr ychwanegol o ofal plant wedi’i ariannu.

A ydw i’n gymwys am Gynnig Gofal Plant Cymru?

Rhiant cymwys sy’n gweithio yw rhiant:   

  • Sy’n byw yng Nghymru
  • Sy’n gweithio
  • Sy’n ennill o leiaf cywerth ag 16 awr yr wythnos ar lefel yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol / Cyflog Byw cenedlaethol
  • Sy’n ennill heb fod yn fwy na £100,000 y flwyddyn.

Mewn teulu un rhiant, rhaid i’r un rhiant hwnnw fodloni’r meini prawf hyn. Mewn cartref dau riant, rhaid i’r ddau riant fodloni’r meini prawf. Rhaid i lys-rieni neu bartneriaid rhieni sy’n byw yn y cartref gyda’r plentyn / plant dan sylw yn y cais fodloni’r meini prawf hefyd. Mae’r cyfeiriad at rieni hefyd yn cwmpasu gwarcheidwaid â chyfrifoldeb rhiant, fel gofalwyr sy’n berthnasau, a gofalwyr maeth.                                                              

Mae’r cynnig ar gael i bob rhiant sy’n gweithio, ni waeth a yw’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig, ac mae ar gael hefyd i’r rheini â phatrymau gwaith ansafonol gan gynnwys contractau dim oriau. Mae prentisiaid hefyd yn gymwys am y cynnig. Gall rhieni sy’n absennol o’r gwaith ar absenoldeb statudol, fel absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, rhieni, mabwysiadu neu salwch, hawlio’r cynnig o hyd. Yn ogystal â hyn, mae cartrefi dau riant yn gymwys lle mae’r naill riant yn bodloni’r gofynion gweithio a’r llall yn cael budd-daliadau cymwys penodol.                                        

Sut mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn gweithio?

Mae’r cynnig yn cynnwys dwy elfen: yr addysg gynnar, a’r gofal plant.      

Ni wnaethpwyd unrhyw newidiadau i’r trefniadau ar gyfer addysg gynnar. Dylech ymgeisio am hyn o hyd drwy’ch awdurdod lleol, a fydd yn gallu’ch cynghori ar ddarparwyr addysg gynnar y gallech eu defnyddio yn eich ardal.    

Mae awdurdodau lleol hefyd yn trin ceisiadau am y gofal plant sydd ar gael i rieni cymwys sy’n gweithio o dan y cynnig. Os gallwch hawlio’r gofal plant hwn, ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo, gallwch ddefnyddio unrhyw ddarparwr gofal plant sydd wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac yn cael ei arolygu ganddi, ar gyfer yr oriau hynny. 

Mae gennyf ddiddordeb yn y Cynnig Gofal Plant i Gymru, beth sydd angen imi ei wneud?

Mae ceisiadau am y cynnig yn cael eu rheoli ar hyn o bryd gan awdurdodau lleol ledled Cymru a dylech gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol i wneud cais.                     

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith