Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Paula

Paula

Paula yn profi nad oes rhaid i’ch oedran fod yn rhwystr rhag dysgu sgiliau newydd i wella eich rhagolygon swyddi.

Wynebu colli swydd

Technegydd cyfrifyddu â chymhwyster y Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) yw Paula ac mae wedi gweithio yn y maes cyfrifon a’r gyflogres ers dros 19 mlynedd. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Paula wedi colli ei swydd ddwywaith.

Gan ei bod wedi bod yn gweithio gyda’i chyflogwr ers 15 mlynedd, roedd Paula wir o’r farn bod ganddi ‘swydd am oes’, ond collodd ei swydd ar ôl i’r cwmni ailstrwythuro.

Llwyddodd Paula i gael swydd newydd mewn rôl debyg, ond erbyn diwedd mis Chwefror 2020, ar ôl dim ond 20 mis yn ei swydd newydd, aeth y cwmni drwy broses uno a chollodd Paula ei swydd unwaith eto.

Meddai Paula “Roeddwn yn eithaf pryderus ar ôl i mi golli fy swydd y tro cyntaf.  Nid wyf erioed wedi bod yn ddi-waith a chan fy mod yn tynnu at 60 oed roeddwn i wir yn dechrau meddwl pwy fyddai eisiau fy nghyflogi. Roeddwn wedi gwirioni pan gefais swydd gyfrifyddu arall yn fuan ar ôl hynny o ganlyniad i fy mhrofiad ac arbenigedd. 

“Collais fy swydd am yr eildro tua’r adeg y dechreuodd Covid-19 effeithio ar y DU. Roeddwn yn benderfynol o ddod o hyd i swydd arall; ond cafodd hyn fwy o effaith emosiynol arnaf; ac roedd ansicrwydd y pandemig yn ychwanegu at hynny”.

Canfod bwlch mewn sgiliau a chael cymorth gan Cymru’n Gweithio

Tra roedd yn chwilio am swyddi eraill ym maes cyllid, penderfynodd Paula, a oedd eisoes wedi clywed am Gyrfa Cymru, gysylltu â ni i gael cyngor cyflogadwyedd gan y gwasanaeth Cymru’n Gweithio.

Cafodd Paula fanylion cyswllt Spike, cynghorydd gyrfa o ganolfan Gyrfa Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Tra roedd y ddau yn cydweithio, daeth yn amlwg nad oedd gan Paula un sgil hanfodol y mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn chwilio amdano mewn manylebau swyddi.

Gyda chymorth ariannol gan y rhaglen ReAct, dechreuodd Paula yn 61 oed, ar y broses o ennill cymhwyster cadw cyfrifon SAGE yn ogystal â diweddaru ei gwybodaeth am Excel. 

“Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu sgiliau newydd, p’un a yw hynny er mwyn gwella eich bywyd proffesiynol neu fywyd personol.  Rwyf wedi mwynhau’r cyrsiau ac roedd y broses ddysgu brofiad cadarnhaol iawn”.

Symud ymlaen ar ôl colli swydd

Ers i Paula orffen y cyrsiau, mae wedi cael cynnig mwy nag un swydd a bu’n ddigon ffodus i fod mewn sefyllfa i wrthod rhai ohonynt.  Mae Paula’n priodoli hyn i’r hyfforddiant a’r cymorth a gafodd gan Cymru’n Gweithio a’r rhaglen ReAct.

“Nid yw colli eich swydd yn hawdd. A dweud y gwir, mae’n gyfnod anodd iawn.  Doeddwn i ddim yn sylweddoli hynny ar y pryd, ond dwi ddim yn meddwl fy mod i wedi dod dros y profiad cyntaf o golli swydd yn iawn pan ddigwyddodd hynny am yr eildro.  Dim ond nawr wrth feddwl yn ôl rwy’n llwyr ddeall y pryder a’r straen y mae colli swydd yn ei achosi.

“Y tro hwn rwy’n chwilio am swydd sy’n addas i mi ac rwy’n dewis a dethol yn fwy o ran pa swydd i’w derbyn.  Mae swyddi da ar gael, ond mae’n rhaid i chi chwilio amdanynt a cheisio bod mor gymwys â phosibl ar eu cyfer. Rwy’n dystiolaeth o’r ffaith y gallwch symud ymlaen ar ôl colli eich swydd, faint bynnag eich oedran”.

Os ydych chi, fel Paula, wedi cael profiad o golli swydd ac yn teimlo yr hoffech gael cymorth neu fynediad at hyfforddiant a gwasanaethau uwchsgilio ewch i: Cymorth ar ôl Colli Swydd neu cysylltwch â ni.


Archwilio

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi, ar gyfer y rheini sydd wedi colli eu swydd neu sydd wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf.

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.

Newid dy stroi drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu a ni