Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio yn y maes trafnidiaeth a logisteg

Gyrrwr lori benywaidd ar fin mynd i’r sedd yrru

Ymunwch â’r gweithwyr proffesiynol sy’n cadw’r wlad i fynd.

Y sector trafnidiaeth a logisteg yw un o’r sectorau mwyaf yn y byd, sy’n cynnig llwyth o fathau gwahanol o yrfaoedd.

Fe allech fod ar y ffordd fawr (neu yn yr awyr neu ar y môr). Ond mae llawer o swyddi swyddfa sy’n ymwneud â symud pethau o un lle i’r llall hefyd, ac mae digonedd o gyfleoedd gyrfaol oherwydd bod y diwydiant trafnidiaeth mwyaf yn Ewrop yma, yn y Deyrnas Unedig. Gallech fod yn gweithio gyda’ch dwylo, mireinio’ch sgiliau gwerthu, neu’n cynllunio ffyrdd i weithrediadau redeg yn llyfn – a dim ond megis dechrau yw hyn.

Bydd galw mawr amdanoch chi

Mae galw mawr am bobl i weithio yn y sector trafnidiaeth a logisteg. Ar gyfartaledd mae bron i 4500 o swyddi gweigion yn cael eu postio ar-lein bob mis yng Nghymru. (LightcastTM, Ebrill i Medi 2022)

Y 10 prif swydd a hysbysebwyd ar-lein ym maes trafnidiaeth a logisteg dros y 6 mis diwethaf yw:

 • Pobl sy’n Gyrru Faniau
 • Galwedigaethau Storio
 • Pobl sy’n Gyrru Cerbydau Nwyddau Mawr (HGV)
 • Cynorthwywyr Cludo a Dosbarthu
 • Hyfforddyddion Gyrru
 • Rheolyddion mewn Storfeydd a Warysau
 • Pobl sy’n Gyrru Tryciau Fforch Godi
 • Pobl Eraill sy’n Gyrru a Gweithredyddion Trafnidiaeth
 • Pobl sy’n Gyrru Bysiau
 • Pobl sy’n Gweithio gyda’r Post a Phobl sy’n Cludo Nwyddau

(LightcastTM, Hydref 2022)

Mae galw mawr o hyd am bobl sy’n gyrru bysiau. Gyda 100 miliwn o deithiau bws yn rhedeg ledled Cymru, mae’r rôl hyn yn dod yn fwyfwy pwysig i fywydau pob dydd pobl.

Hyfforddiant i gyrraedd pen eich taith

ReAct+

Nod rhaglen ReAct+ yw helpu unigolion 20 oed a throsodd, sydd wedi’u heffeithio gan ddiswyddo, i ennill y sgiliau y mae cyflogwyr sy’n recriwtio yn chwilio amdanyn nhw.

Rhaid i bob un sy’n ymgeisio am grantiau ReAct+ ofyn am gyngor a chanllawiau gan gynghorwyr gyrfa Cymru’n Gweithio. Bydd y cyngor a’r canllawiau hyn yn ystyried y farchnad lafur.

Gall rhaglen ReAct+ ddarparu grant o hyd at £1,500 ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol a hyd at £200 i helpu gyda chostau sy’n gysylltiedig â hyfforddiant, er enghraifft costau teithio. Mae cymorth ychwanegol ar gyfer costau gofal a gofal plant i ddileu rhwystrau i gyflogaeth hefyd ar gael.

Mae’r rhaglen ReAct wedi bod yn gweithredu ers 1999, ac mae’r rhaglen ddiweddaraf (o fis Ebrill 2015 i fis Mai 2022) wedi cefnogi 800 o bobl i gael trwydded cerbydau LGV ac wedi cefnogi i gaffael y Dystysgrif Cymhwystra Proffesiynol orfodol (Driver CPC).

Dysgwch fwy am ReAct+.

Show more

Cyfrifon Dysgu Personol

Mae’r rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol wedi ei chyflwyno i alluogi pobl sydd wedi’u cyflogi i uwchsgilio a chael sgiliau gwahanol ar gyfer sectorau â blaenoriaeth, i gryfhau eu sefyllfa yn y farchnad lafur ac i wella’u cyfleoedd am yrfa a chyflog. Yn benodol, mae’r rhaglen yn anelu at helpu pobl sy’n ennill  cyflog is na’r cyflog canolrifol i gynyddu’u cyflogau.

Mae nifer o gyrsiau a chymwysterau logisteg a modurol yn cael eu cynnig, sy’n cynnwys cymhwyster Gyrru Cerbydau Nwyddau Lefel 2 (gan gynnwys categorïau trwydded  C/C+E LGV). Mae trafodaethau yn mynd rhagddynt o fewn Llywodraeth Cymru a thu hwnt er mwyn sefydlu sut y gall y cynnig Cyfrifon Dysgu Personol gefnogi’r prif sectorau â blaenoriaeth, gan gynnwys logisteg.

Rhagor o wybodaeth am Gyfrifon Dysgu Personol.

Show more

Rhaglen Prentisiaethau

Mae ein Rhaglenni Prentisiaethau yn cynnwys rhai opsiynau sy’n canolbwyntio ar logisteg, un o’r rhain yw’r cymhwyster Lefel 2 a 3 mewn Gyrru Cerbydau Nwyddau.

Yn gyffredinol, mae prentisiaeth yn y maes hwn yn cymryd rhwng 18-24 mis, gan ddibynnu ar amserlen hyfforddi a gallu’r unigolyn.

Edrychwch ar brentisiaethau gwag.

Show more

Lle i ddod o hyd i swyddi ym maes trafnidiaeth a logisteg

Os ydych yn credu mai swydd yn y maes trafnidiaeth a logisteg yw’r peth i chi, mae camau y gallwch eu cymryd:

 • Edrychwch am gyfleoedd yn eich ardal leol – mae llawer o fusnesau yn hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed yn rhoi hysbysebion yn y ffenest
 • Ewch o amgylch busnesau i gyflwyno’ch hun a gadael eich CV
 • Cysylltwch â chynghorydd Cymru’n Gweithio am sgwrs am eich dyfodol
 • Edrychwch am gyfleoedd a swyddi gwag ar y dolenni isod
Bwletin Swydd

Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Swyddi a rolau ym maes trafnidiaeth a logisteg

Dewch i edrych ar y mathau gwahanol o swyddi y gallwch eu gwneud o fewn y maes trafnidiaeth a logisteg, gan gynnwys manylion am y swyddi, y cyflog, y cymwysterau a’r sgiliau angenrheidiol a llawer mwy.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni

Gwybodaeth i gyflogwyr

Os ydych yn gyflogwr, efallai y gallech chi hefyd gael cymorth.

Gall y cymorth sydd ar gael ymwneud â’r rhaglenni canlynol:

 • Gall y rhaglen ReAct hefyd helpu cyflogwyr sydd yn dymuno recriwtio unigolyn cymwys gyda chymhorthdal cyflog o hyd at  £3000, sy’n cael ei dalu mewn 4 rhandaliad dros gyfnod o 12 mis. Gall y rhaglen hon hefyd ddyfarnu grant sy’n gysylltiedig â’r swydd, sy’n hyd at 50% o’r gost o hyfforddi, a hyd at uchafswm o £1000 ar gyfer pob gweithiwr newydd. Ewch i React Busnes Cymru
 • Mae Cyfrifon Dysgu Personol hefyd ar gael i gyflogwyr i’w helpu i wella sgiliau eu staff er mwyn helpu’r busnes i barhau’n gystadleuol, a hyd yn oed dod yn fwy cystadleuol, o gofio’r heriau deublyg yn sgil pandemig Covid-19 a phenderfyniad y Deyrnas Unedig i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Mae cyrsiau a chymwysterau sy’n cael eu cyflwyno drwy’r Cyfrifon Dysgu Personol wedi’u hardystio gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSP) er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r bylchau sgiliau presennol, neu’r bylchau sgiliau yn y dyfodol a’r sectorau sydd â blaenoriaeth yn rhanbarthol. Ewch i Cyfrifon Dysgu Personol Busnes Cymru
 • Mae’r elfen hyfforddiant o’r rhaglen prentisiaethau yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac mae’r cyflogwr yn gyfrifol am gostau cyflog ac unrhyw ofynion hyfforddiant ychwanegol. Ewch i Prentisiaethau Busnes Cymru
 • Mae Rhaglen Logisteg yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnig cymorth wedi’i deilwra i’r cyflogwr unigol, a hynny ar sail asesiad o’u gofynion ar gyfer sgiliau mynediad. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu pecynnau cymorth a chyllid sy’n cael eu hasesu ar sail pob achos unigol
Show more

Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.