Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sesiynau Digidol ar Gyflogadwyedd

Person yn cymryd rhan mewn hyfforddiant ar-lein

Archebwch le ar unrhyw un o’n sesiynau digidol ar gyflogadwyedd i gael cymorth a chefnogaeth ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys ysgrifennu CV, technegau cyfweld, cymorth ar ôl colli swydd a mwy.

Beth mae’r sesiynau’n ei gynnwys?

Bydd y sesiynau’n cael eu harwain gan anogwr cyflogadwyedd. Gallwch archebu lle ar faint bynnag o sesiynau ag y dymunwch. 

Hyd: Bydd pob sesiwn yn para 1 awr
Cost: Mae pob sesiwn am ddim
Niferoedd yn y sesiwn: Bydd pob sesiwn yn gyfyngedig i uchafswm o 20 o bobl
Platfform: Cynhelir y sesiynau ar Microsoft Teams
Archebu: Gallwch archebu lle ar-lein drwy Microsoft Bookings

Bydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi i Gyrfa Cymru wrth archebu lle ar y sesiynau yn cael ei storio yn unol â GDPR. Darllenwch ein polisi preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Byddwch yn gallu gofyn cwestiwn drwy’r cyfleuster sgwrsio ar Microsoft Teams. Bydd y sgyrsiau’n ddienw fel na all pobl eraill yn y sgwrs gael gafael ar eich manylion cyswllt. Dim ond yr enw ar eich sgrin fydd yn cael ei ddangos, sef yr hyn y byddwch yn ei ddefnyddio wrth greu eich cyfrif Microsoft Teams.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth cyn archebu lle ar un o’r sesiynau, cysylltwch â ni.

Cynnwys y sesiynau cyflogadwyedd

Gallwch archebu lle ar bob sesiwn ar-lein drwy Microsoft Bookings. Fel arall, cysylltwch â ni  a gallwn archebu lle ar eich rhan yn y sesiwn neu’r sesiynau o’ch dewis. Mae yna 6 sesiwn cyflogadwyedd wahanol.

1. CV a llythyr eglurhaol

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu:

 • Beth i’w roi mewn CV a chynnwys llythyr eglurhaol a sut i’w strwythuro
 • Sut i deilwra CV i swydd-ddisgrifiad
 • Sut i nodi’r sgiliau a’r rhinweddau personol a fydd yn gwella adran proffil personol eich CV

2. Cyfweliadau

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu:

 • Sut i ddatblygu eich sgiliau paratoi ar gyfer cyfweliad
 • Amrywiol arddulliau cyfweld ac asesiadau
 • Pwysigrwydd iaith y corff mewn cyfweliad

3. Ffurflenni cais

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu:

 • Sut i ddeall hysbysebion swyddi a phrosesau dethol
 • Beth yw datganiad personol a sut i ysgrifennu datganiad personol

4. Hyrwyddo eich hun

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu:

 • Sut i ateb cwestiynau cymhwysedd gan ddefnyddio’r dull Cyd-destun, Camau Gweithredu, Canlyniad
 • Pam mae cwestiynau cymhwysedd yn cael eu defnyddio

5. Ymchwil i swyddi

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu:

 • Gwerth a phwysigrwydd ymchwilio i swydd benodol er mwyn gwneud i chi sefyll allan ymysg eich cystadleuwyr

6. Cymorth pan fyddwch ar seibiant/yn wynebu colli eich swydd/diweithdra

Yn y sesiwn hon byddwch yn cael:

 • Trosolwg o’r cymorth a’r cyllid sydd ar gael os byddwch wedi cael eich effeithio gan gyfnod seibiant, diweithdra, neu wedi colli eich swydd ers 1 Ionawr 2020

Archebwch le nawr

Noder: Mae’r sesiwn grŵp hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, byddem yn falch o gynnig yr un cymorth i chi drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â ni os hoffech gael y cymorth cyflogadwyedd hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Cyllid ReAct

Cymorth cyllid ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi o fewn 12 mis i gael eich diswyddo neu'n ddi-waith, neu o dan rybudd o ddiswyddo.