Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymru’n Gweithio yn troi’n flwydd oed

Cymru'n Gweithio Un Flwyddyn

Lansiwyd y gwasanaeth Cymru’n Gweithio ar 1 Mai 2019. Yn ei flwyddyn gyntaf, mae wedi helpu dros 37,000 o gwsmeriaid i fodloni eu hanghenion o ran cyflogaeth.

Y gwasanaeth yw’r porth ar gyfer cyngor a chymorth cyflogaeth wedi’i deilwra yng Nghymru. Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb fel arfer ar gael mewn dros 100 o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfa Cymru, canolfannau gwaith, hybiau a lleoliadau cymunedol eraill. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae gwasanaeth Cymru’n Gweithio wedi cynnal 12 sioe deithiol ranbarthol ledled Cymru ac wedi mynychu dros 100 o ddigwyddiadau fel ffeiriau swyddi a gyrfaoedd. Mae ein cynghorwyr gyrfaoedd a hyfforddwyr cyflogaeth hefyd wedi derbyn dros 32,000 o alwadau ffôn, 5,400 o e-byst a 7,000 o ymholiadau sgwrsio byw.

Gan ganolbwyntio ar hyn o bryd ar ddarparu drwy ddulliau digidol a dros y ffôn, dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Rwy’n falch o lwyddiant Cymru’n Gweithio a’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud i newid bywydau pobl. 

“Yr hyn sy’n gwneud y gwasanaeth hwn mor unigryw yw’r cymorth un i un a sut rydym yn teilwra hyn i anghenion unigolion pa un a oes angen help arnynt i gael swydd newydd, gyda chyfleoedd hyfforddi neu ddysgu, neu os ydynt wedi cael eu gwneud yn ddi-waith.

“Yn y cyfnod heriol hwn, rydym yn gwybod bod angen ein gwasanaethau ar ein cwsmeriaid yn fwy heddiw nag erioed. Rydym wedi addasu ac ehangu ein gwasanaeth er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cefnogi pobl i ddod o hyd i waith, ymgeisio am swyddi, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

 “Rydym yn cynghori ar gyfleoedd hyfforddi a gynigir yn ddigidol yn ystod ffyrlo, ac rydym yno i helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gael eu diswyddo.

“Mae ein cyngor arbenigol yn hanfodol i gefnogi’r economi yn ystod cyfnod argyfwng COVID-19. Mae’r tîm yn Gyrfa Cymru yma i helpu ac rwy’n falch o’u hymroddiad a’u hymrwymiad i ddarparu’r gwasanaeth hanfodol hwn.”

Fel rhan o’r arolwg diweddar o fodlonrwydd cwsmeriaid, dywedodd mwy na 90% o gwsmeriaid eu bod yn fodlon iawn gyda’r gwasanaeth y gwnaethant ei dderbyn ac y byddent yn argymell gwasanaeth Cymru’n Gweithio i eraill sydd mewn sefyllfa debyg iddynt.

Mae cynghorwyr ar hyn o bryd ar gael dros y ffôn ar 0800 028 4844 neu drwy’r cyfleuster gwe-sgwrsio ar wefan Cymru’n Gweithio.

Newid dy stroi drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni