Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Addysg lawn amser yw'r llwybr mwyaf poblogaidd o hyd i fyfyrwyr yng Nghymru

"Canlyniadau Arholiadau?"

Yng nghanol y pandemig byd-eang, mae oddeutu 56,000 o fyfyrwyr ledled Cymru yn paratoi i gasglu eu canlyniadau TGAU a Safon Uwch yn yr haf.

Gydag amseroedd ansicr o’n blaenau, mae Cymru’n Gweithio yn annog pobl ifanc i ystyried eu holl opsiynau ar gyfer y dyfodol a gwneud dewis gwybodus i ddechrau eu stori.

Dengys data a gyhoeddwyd gan Gyrfa Cymru wrth i ni nesáu at y diwrnodau canlyniadau fod nifer uchel cyson o fyfyrwyr yn dewis dal ati gyda’u haddysg lawn amser bob blwyddyn gyda 87.4% o ymatebwyr yn 2017, 84.8% yn 2018 ac 86.8% yn 2019.

Mae’r adroddiad ‘Hynt Disgyblion o Ysgolion yng Nghymru’ yn adolygu disgyblion ym Mlwyddyn 11, 12 ac 13 er mwyn casglu data ar eu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Aros mewn addysg lawn amser yw’r dewis mwyaf poblogaidd i bob grŵp oedran, gan gyfrif am 88.2% o ddisgyblion Blwyddyn 11 a 75.6% o ddisgyblion Blwyddyn 13, ac yna ymuno â’r farchnad lafur drwy hyfforddiant neu waith a gefnogir gan y llywodraeth. Yn 2019, dechrau ar ddysgu seiliedig ar waith oedd fwyaf poblogaidd ymysg disgyblion Blwyddyn 13, ar 11.7%, gyda 8.1% o ddisgyblion Blwyddyn 11 hefyd yn dewis y llwybr hwn.

Roedd canrannau’r bobl ifanc a aeth yn syth i waith o’r ysgol yn 2.5% ar gyfer Blwyddyn 11, 2.5% ar gyfer Blwyddyn 12 a 9.1% ar gyfer Blwyddyn 13. Roedd ymuno â’r farchnad lafur yn ddewis mwy poblogaidd ymysg bechgyn na merched ledled y grwpiau tair blwyddyn yn 2019.

Mae Cymru’n Gweithio, a ddarperir gan Gyrfa Cymru, yn wasanaeth am ddim gan Lywodraeth Cymru a gyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae Cymru’n Gweithio yn siop un stop am gyngor gyrfa arbenigol diduedd sy’n helpu pobl ifanc 16 oed a hŷn i ddewis gyrfa sy’n iawn iddyn nhw a dod o hyd i gyflogaeth hirdymor.

Bydd cynghorwyr o Cymru’n Gweithio a Gyrfa Cymru ar gael ar y ddau ddiwrnod canlyniadau i gynnig cymorth ac arweiniad i bobl ifanc a’u rhieni neu ofalwyr sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU a Safon Uwch, pa bynnag lwybr maen nhw’n ei ddewis.

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae’n deg dweud nad ydyn ni wedi cael diwrnod canlyniadau o’i debyg yn y gorffennol. Gall aros am ganlyniadau arholiadau fod yn anodd ar y gorau, ac rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n amser heriol dros ben eleni.”

“Ni fydd llawer o ddisgyblion wedi cael y cyfle i sefyll eu harholiadau terfynol ac fe fyddan nhw’n poeni’n amlwg am effaith hyn ar eu canlyniadau. Sut bynnag rydych chi’n teimlo am y diwrnod canlyniadau eleni, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw ymchwilio i’ch holl opsiynau er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad gwybodus.

“Bydd gennym gynghorwyr wrth law gydol y diwrnod canlyniadau i gynnig cefnogaeth ac arweiniad i’ch helpu i wneud y dewis iawn i chi.”

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Gall penderfynu ar y cam nesaf yn eich gyrfa ymddangos yn frawychus. Er ein bod yn byw mewn cyfnod ansicr, mae’n bwysig cofio bod cymorth a chyngor ar gael i’ch tywys a’ch cefnogi i ddewis y llwybr gyrfa sy’n iawn i chi.

“Does dim gwahaniaeth os ydych chi’n meddwl am ddal ati mewn addysg lawn amser, am fwrw prentisiaeth neu fynd yn syth i weithio, mae Cymru’n Gweithio yno i’ch helpu ar eich taith.”

Am ragor o wybodaeth, chwiliwch am Cymru’n Gweithio Dechrau Dy Stori neu ffoniwch am ddim ar 0800 028 4844

Maint sampl fesul arolwg
2017: 56,404
2018: 53,629
2019: 53,203


Archwilio

Dechrau dy Stori

Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau arholiadau. Beth bynnag eich canlyniadau, gall Cymru'n Gweithio, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, roi'r cymorth a'r cyngor diduedd, am ddim sydd eu hangen arnoch chi.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.