Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2020

"Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2020"

Mae’n bleser gennym fod yn noddi cynhadledd flynyddol Anabledd Dysgu Cymru, 2020, yn ogystal â chynnal sesiynau ynddi. Eleni fe’i cynhelir ar-lein.

Dyddiad: 9 – 20 Tachwedd
Amser: Cynhelir amrywiol sesiynau drwy gydol y dydd, rhwng 10am a 2pm
Lleoliad: Ar-lein dros Zoom
Cost: Am ddim
Wedi'i anelu at: Gall unrhyw un fynychu
Trefnu: Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2020. Noddir gan Gyrfa Cymru/Cymru’n Gweithio gyda sesiynau’n cael eu darparu gan amrywiol sefydliadau.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Saesneg yn unig.

Y thema eleni yw unigrwydd ac arwahanrwydd, sydd ill dau yn bynciau sy’n ennyn llawer o emosiwn ar hyn o bryd.

Drwy sesiynau wedi eu harchebu ymlaen llaw, nod y digwyddiad ar-lein fydd:

  • trafod beth yw unigrwydd ac arwahanrwydd
  • tynnu sylw at broblemau ac effeithiau unigrwydd ac arwahanrwydd
  • dangos yr hyn sy’n cael ei wneud i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd yng Nghymru

Bydd Cymru’n Gweithio yn cyflwyno trosolwg o’r cymorth cyflogadwyedd y gallwn ei gynnig i unrhyw un 16 oed a throsodd nad yw mewn addysg amser llawn. Ymunwch â ni am 10am ddydd Mawrth 17 Tachwedd.

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ar y sesiwn ewch i gwefan Anabledd Dysgu Cymru.

Mae’r cynadleddau blynyddol bob amser yn lle bywiog a chynhwysol ble mae pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn cyfrannu ac yn cymryd rhan yn gyfartal. Bydd yn dathlu gwaith da yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o’r problemau mae nifer o bobl yn eu hwynebu. Ewch i dudalen cynhadledd 2019 i gael gweld beth sy’n digwydd yno.

Mae Gyrfa Cymru/Cymru’n Gweithio yn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, ond nid ni sy’n ei drefnu. Ein nod yw sicrhau bod ein cyfraniad i'r digwyddiad hwn mor gynhwysol ac mor hygyrch â phosibl. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ein sesiwn yn y digwyddiad hwn a bod angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch i gofrestru a mynychu, cysylltwch â cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru cyn y digwyddiad. Fodd bynnag, gan nad ni yw trefnydd y digwyddiad, ni allwn warantu pa mor hygyrch fydd y digwyddiad yn gyffredinol.