Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gŵyl Dy Ddyfodol

Gŵyl Dy Ddyfodol. Newid dy stori, ar-lein

Mae ‘Gŵyl Dy Ddyfodol’ yn ddigwyddiad rhithiol sy’n cael ei gynnal rhwng 21 a 25 Mehefin 2021. Mae’n helpu pobl ifanc i weld beth yw eu dewisiadau o ran addysg a’u dewisiadau ar ôl gadael addysg.

Gan weithio gyda Huw Stephens, a oedd yn arfer bod yn DJ ar BBC Radio 1, byddwn yn rhoi syniad i ti o dy ddewisiadau ar gyfer y dyfodol ac yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnat i wneud y penderfyniad cywir ar gyfer dy gamau nesaf.

P’un a wyt ti’n gwybod beth wyt am ei wneud nesaf, neu os nad wyt yn siŵr beth yw dy ddewisiadau, yng Ngŵyl Dy Ddyfodol bydd cyfle i wneud y canlynol:

  • Symud o lwyfan i lwyfan yn dy amser dy hun i weld beth yw dy ddewisiadau
  • Clywed gan entrepreneuriaid a phobl sy’n dylanwadu
  • Gweld beth yw’r gwahaniaeth rhwng ysgolion, colegau, gwaith a phrentisiaethau
  • Dysgu beth sy’n digwydd yn dy ardal leol

Galli gofrestru nawr yn Smart Survey i ymuno â ni rhwng 21 a 25 Mehefin.

Cofrestru yn Smart Survey

Os wyt ti angen rhagor o help i ymuno â Gŵyl Dy Ddyfodol, neu os wyt ti am gael unrhyw rai o’r adnoddau mewn fformat gwahanol, rho wybod inni beth yw dy anghenion cyn y digwyddiad. Anfona e-bost atom ar cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru neu galli ein ffonio ni ar 0800 028 4844.

Cyngor a chymorth gyda gyrfaoedd

Bydd ein cynghorwyr arbenigol ar gael i siarad â chi drwy sgwrs ar-lein yn ystod digwyddiadau rhithwir yr ŵyl, rhwng 9am a 5pm. Bydd dolenni i'r Sgwrs Ar-lein ar gael o fewn porth yr ŵyl.

Galli hefyd gysylltu â ni ar ôl yr ŵyl i gael help. Cysyllta â ni drwy ffonio ar 0800 028 4844 neu drwy ddechrau Sgwrs Ar-lein:

  • O ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8am ac 8pm
  • Ddydd Gwener rhwng 9am a 4:30pm
  • Ar ôl oriau gwaith - galli adael neges mewn Sgwrs Ar-lein neu lenwi’r ffurflen a byddwn yn cysylltu gyda thi

Archwilio

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru

Gweld rhestrau o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant, i ddarganfod yr opsiynau yn eich ardal chi i barhau i ddysgu a hyfforddi.

Dechrau dy Stori

Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau arholiadau. Beth bynnag eich canlyniadau, gall Cymru'n Gweithio, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, roi'r cymorth a'r cyngor diduedd, am ddim sydd eu hangen arnoch chi.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.