Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gŵyl Dy Ddyfodol

Llwyfan rhithiol yw Gŵyl Dy Ddyfodol i helpu pobl ifanc weld beth yw eu dewisiadau o ran addysg a’u dewisiadau ar ôl gadael addysg.

Gan weithio gyda Huw Stephens, a oedd yn arfer bod yn DJ ar BBC Radio 1, rydyn ni’n rhoi syniad i ti o dy ddewisiadau ar gyfer y dyfodol ac yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnat i wneud y penderfyniad cywir ar gyfer dy gamau nesaf.

P’un a wyt ti’n gwybod beth wyt am ei wneud nesaf, neu os nad wyt yn siŵr beth yw dy ddewisiadau, yng Ngŵyl Dy Ddyfodol bydd cyfle i wneud y canlynol:

  • Symud o lwyfan i lwyfan yn dy amser dy hun i weld beth yw dy ddewisiadau
  • Clywed gan entrepreneuriaid a phobl sy’n dylanwadu
  • Gweld beth yw’r gwahaniaeth rhwng ysgolion, colegau, gwaith a phrentisiaethau
  • Dysgu beth sy’n digwydd yn dy ardal leol

Cofrestra nawr ar Eventbocs i ymuno â ni. Mae cofrestru am ddim a gelli di ymweld 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Cofrestru yn Eventbocs

Os wyt ti angen rhagor o help i ymuno â Gŵyl Dy Ddyfodol, neu os wyt ti am gael unrhyw rai o’r adnoddau mewn fformat gwahanol, rho wybod inni beth yw dy anghenion cyn y digwyddiad. Anfona e-bost atom ar cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru neu galli ein ffonio ni ar 0800 028 4844.

Cyngor a chymorth gyda gyrfaoedd

Galli gael help i wneud y dewis cywir i ti. Gall ein cynghorwyr arbenigol dy helpu i gynllunio dy gamau nesaf. Cysyllta â ni drwy ffonio ar 0800 028 4844 neu drwy ddechrau Sgwrs Ar-lein.

Dyma pryd y gelli di gysylltu â ni:

  • O ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8am ac 8pm
  • Ddydd Gwener rhwng 9am a 4:30pm
  • Ar ôl oriau gwaith - galli adael neges mewn Sgwrs Ar-lein neu lenwi’r ffurflen a byddwn yn cysylltu gyda thi

Archwilio

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru

Gweld rhestrau o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant, i ddarganfod yr opsiynau yn eich ardal chi i barhau i ddysgu a hyfforddi.

Dechrau dy Stori

Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau arholiadau. Beth bynnag eich canlyniadau, gall Cymru'n Gweithio, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, roi'r cymorth a'r cyngor diduedd, am ddim sydd eu hangen arnoch chi.

Angen cymorth?

Efallai ei bod wedi bod hyd yn oed yn anoddach archwilio'ch opsiynau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gallwn eich helpu i ddechrau eich stori.